BTW en ICP functies

Voor de aangifte BTW (OB en ICP) beschikt
Asperion over verschillende functies.

BTW en ICP functies in Asperion

Asperion beschikt over een complete BTW functionaliteit. De gebruiker kan onbeperkt BTW codes aanmaken en deze bij boekingen gebruiken. Alle boekingen worden via BTW codes vantevoren al gerubriceerd zodat een BTW aangifte direct vanuit deze boekingen snel en nauwkeurig gegenereerd kan worden.

De beschikbare functies en rapportages

Asperion ondersteunt de volgende soorten aangiften en opgaven. De beschikbaarheid van deze functies in een bepaalde administratie zijn afhankelijk van de gebruikte module(s) en het soortr abonnement. Vraag er eventueel naar bij uw administraiebeheerder of de HelpDesk.

Tip voor AdmInbox-ZZP gebruikers
De AdmInbox-ZZP is speciaal voor ZZP-ers ontwikkeld en de BTW functionaliteit is, in samenwerking met de Belastingdienst, eenvoudiger en geschikter gemaakt waardoor het doen van aangiften , ook voor niet-boekhouders, makkelijker gemaakt is.
Klik hier voor de BTW functies voor de ZZP-er.....

BTW Form    

BTW aangifte en suppletie (omzetbelasting / OB)
Asperion kan een BTW aangifte genereren vanuit de geboekte financiële gegevens. De benodigde rubrieken die nodig zijn voor een BTW aangifte worden automatisch berekend en voorgesteld. De aldus aangemaakte  aangifte kan vervolgens worden aangepast, gecontroleerd en definitief gemaakt. Lees meer...

Menu : Extra > Omzetbelasting > BTW aangifte

Ook het aanmaken van suppletie aangiften is mogelijk. Lees meer.....

Er is ook een eenvoudigere BTW aangifte flow beschikbaar. Hiervoor moet wel de juiste instelling in de Setup Wizard gedaan worden. Lees meer....

     
EU Flag -ICP   Opgaaf  ICP (Intra Communautaire Prestaties)
Voor levering van goederen of diensten aan partijen in andere EU landen moet een aparte opgaaf voor de omzetbelasting ingediend worden. Met de functie Opgaaf ICP kan zo'n opgaaf afgeleid worden uit de geboekte gegevens in de administratie. Hiervoor is de functie Opgaaf intracommunautaire prestaties ICP beschikbaar. Lees meer...

Menu : Extra > Omzetbelasting > Opgaaf ICP
     
EU Flag -BTW_EU   BTW betaald in EU terugvragen
De BTW over inkopen of kosten betaald in een EU land kan in eigen land worden teruggevraagd.
Een overzicht van de betaalde BTW per land kan aangemaakt worden. Lees meer....

Menu : Extra > Omzetbelasting > BTW betaald in EU

Beheer van aangiften

Het beheer van alle aangiften Omzetbelasting en ICP vindt plaats vanuit een centrale overzichtslijst. Vanuit deze lijst kunnen historische aangiften geraadpleegd worden en kan de aanmaak van nieuwe aangiften gestart worden. Voor elke aangifte wordt de aanmaak- en verzendstatus bijgehouden en dient als een herinnering dat er nog betaald aan- of geld ontvangen moet worden van de belastingdienst.
De werking en het gebruik van de beheer functies staan op een aparte pagina beschreven. Lees meer...

Aangifte Status in openstaande handelingen

Op de Startpagina worden eventuele openstaande handelingen van de administratie getoond. Ook voor de BTW aangifte functie worden gebruikers er aan herinnerd dat :

  • Dat er een nieuwe aangifte ingediend moet worden voor een zojuist verstreken aangifte periode.
  • Dat een eventuele concept aangifte nog steeds afgemaakt en  ingediend moet worden.

 

BTW instellingen in de Setup Wizard

Voor het gebruik van de BTW functies moeten een aantal basis instellingen gedaan worden. Dit zijn minimaal :

  1. Het BTW-Nummer van de onderneming of fiscale eenheid.
  2. Het Tijdvak  (Maand, Kwartaal of Jaar aangiftetijdvak) waarover een BTW aangifte en ICP moet worden aangemaakt.
  3. Uiteraard moeten BTW codes, voor zover ze niet reeds standaard aanwezig zijn, worden aangemaakt.
  4. Om elke aangifte perfect aan te laten sluiten bij de administratie kan gebruik gemaakt worden van de functie voor het op nul stellen van de BTW saldi.
    Lees hier hoe dit ingesteld kan worden.


Dit kan ingesteld worden in de Setup Wizard.

 

Accorderen van aangiften en opgaven ICP via de PortalDesk

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan zou de aangifte nog eerst door de cliënt geaccordeerd kunnen worden. Cliënten worden dan automatisch per email er aan herinnerd en van elke stap in het accorderingsproces wordt automatisch een gedetailleerde log bijgehouden.
Klik hier als u meer wilt weten over de mogelijkheid om aangiften en opgaven door uw cliënt via de portal te laten accorderen.

Elektronisch versturen van BTW aangiften en opgaaf ICP  via Digipoort

Een definitieve BTW aangifte, suppletie aangifte of opgaaf ICP kan vanuit Asperion via Digipoort verstuurd worden aan de belastingdienst. Lees meer...

 

Nuttige link : Lijst met alle online Help pagina's over de BTW functies

 

Tags Aangifte BTW ICL ICP Btw-aangifte overzicht aangiften en opgaven
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.