BTW aangifte en Opgaaf ICP

Verstuur aangiften en opgaven ICL elektronisch met de Digipoort koppeling

Een BTW-Aangifte / Opgaaf ICP versturen via Digipoort

Een definitieve BTW aangifte of Opgaaf ICP kan vanuit Asperion met de Digipoort functie verstuurd worden aan de belastingdienst.

Om de functie voor het eerst te gebruiken zijn een aantal instellingen van belang. Lees meer....

Andere nuttige links :

BTW Via Digipoort

Voor het versturen van een aangifte of opgaaf, kies dan

Menu :Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > BTW Aangifte  of  >Opgaaf ICP

U vindt hier de Aangifte beheer pagina met een overzicht van BTW aangiften en Opgaven ICP die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion. Het versturen van aangiften vindt plaats vanuit dit overzichtsscherm. Het overzicht geeft de aangiften aan in een boekjaar.

Het beheer van aangifte en opgaven ICP wordt apart beschreven. Lees meer....

Als u nog geen aangifte ziet voor de gewenste periode, dan moet deze nog aangemaakt worden. Raadpleeg hiervoor de aparte instructies voor Aanmaken BTW aangifte of Aanmaken ICP Opgaaf

 

Voor Accountants : Accorderen vóór het verzenden

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan kan een accountant of boekhouder die de aangifte voor zijn/haar cliënt aanmaakt, de aangifte eerst ter accordering aan de cliënt aanbieden.
In dat geval zal achter een definitieve BTW aangifte of opgave ICP de knop Accorderen getoond worden. Die knop geeft u de mogelijkheid om de aangifte eerst door de PortalDesk gebruiker, bijvoorbeeld uw collega of cliënt, te laten accorderen voordat u deze, al dan niet automatisch, via Digipoort naar de belastingdienst verstuurt.
Gebruik de knop ook als u niet wilt accorderen. U wordt in de daaropvolgende stap n.l de mogelijkheid geboden om het accorderen over te slaan. Als de knop getoond wordt, klik dan op deze regel voor de bijbehorende instructies.
   

Knop Accorderen

 

Aangiften verzenden zonder accorderen

Om het verzendproces te starten, zoek dan de  regel van de aangifte die verstuurd kan worden

  • Klik op die regel op de knop Indienen bij de belastingdienst

Een modal toont de standaard ingestelde verzendwijze die hier eventueel nog gewijzigd kan worden.

De eerder vastgelegde certificaatinstellingen bepalen hoeveel mogelijkheden er nu zijn.

  • Klik op de knop Bevestigen.
   

BTW Verzendmodal1

Kunt u een certificaat niet selecteren?
Dan is deze nog niet ingesteld of het ingestelde certificaat is inmiddels verlopen!
Instellen doet u in de Setup Wizard. Instelling en gebruik van Digipoort certificaten wordt uitgelegd bij de instructies voor de Digipoort instellingen in de Setup Wizard > Diensten > Digipoort.

Aan het gebruik van het Asperion verzamelcertificaat zijn kosten verbonden. In dat geval volgt nog een boodschap die vantevoren aangeeft dat er punten van het prepaid tegoed worden afgetrokken.
Raadpleeg eventueel eerst de tarieven voordat u de functie gebruikt. Het versturen van de aangifte met het Asperion certificaat is mogelijk als het prepaid tegoed voldoende is opgewaardeerd. Lees meer...

Bij gebruik van een eigen certificaat en/of dat van de accountant zal deze boodschap achterwege blijven..

   

BTW Verzendmodal2

U keert terug naar het Aangifte Beheer scherm en op de regel van de zojuist verzonden aangifte zullen achtereenvolgens een aantal statuswisselingen getoond worden die de verzendstatus van de aangifte weergeven :

De status wordt met een icoon en een tekst aangegeven.

Icoon Tekst Uitleg  
icon_status_wait Verwerking door belastingdienst Deze aangifte is onderweg naar de belastingdienst en in afwachting van een ontvangstbevestiging.

Door met de muis over de tekst te gaan wordt zichtbaar hoe ver de verzending gevorderd is.

BTW Verzendstatus2
 Icon _btw _ok Te betalen of ontvangen Deze aangifte is ingediend en een elektronische ontvangstbevestiging is ontvangen.

Door met de muis over de tekst te gaan wordt zichtbaar dat alle stappen van het verzendproces succesvol zijn doorlopen tot en met de ontvangstbevestiging (= "Ingediend").

BTW Ontvangstbevestiging
Icon _btw _ok Afgehandeld Het aangifte is afgerond en er is met de belastingdienst afgerekend. Met het vergrootglas kunnen achteraf altijd de details van de aangifte bekeken worden. Verwijderen is niet meer mogelijk.  Loep

 

Controleer de inhoudelijke acceptatie door de belastingdienst

Het via Digipoort indienen van een aangifte duurt normaal gesproken enige tientallen seconden. Als dit proces goed is verlopen dan krijgt de aangifte de status Ingediend hetgeen betekent dat de belastingdienst heeft bevestigd dat de aangifte in goede orde is ontvangen. Dat betekent dus nog niet dat de belastingdienst de aangifte inhoudelijk heeft beoordeeld en geaccepteerd. Dat laatste duurt langer en wordt uiteindelijk door de belastingdienst op hun website pas bevestigd. Op diezelfde website kan ook ingesteld worden naar welk emailadres de belastingdienst berichten verstuurd m.b.t. de door u gedane aangiften. Naast emailberichten maakt de belastingdienst ook gebruik van Service berichten die meestal door een intermediair uitgelezen worden.

Disclaimer :
Als de belastingdienst een elektronisch ingediende aangifte niet accepteert, dan melden ze dat niet altijd per email terug naar de gebruiker. Het is dus aan te raden om na indiening alsnog op de website van de belastingdienst te controleren of een ingediende aangifte ook daadwerkelijk geaccepteerd is.

Betaalstatus van de aangifte na afrekenen aanpassen

Zodra de aangifte is ingediend, moet het BTW bedrag nog slechts ontvangen of betaald worden.
Als ook dat gebeurd is, dan kan handmatig de betaalstatus veranderd worden naar Afgehandeld met de knop Klik indien betaald.

 

Nuttige links :

 

 

 

Tags Digipoort XBRL Elektronische aangifte
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.