De PortalDesk

Zo laten administratie- en accountantskantoren.
de BTW aangifte accorderen door de cliënt.

De BTW aangifte en opgave ICP accorderen via de PortalDesk

Na accorderen kunnen aangiften ook automatisch verzonden worden

De PortalDesk is het virtuele bureaublad in de Cloud. Cliënten kunnen met deze module facturen, bankafschriften, rapportages en andere documenten die bij een Asperion administratie horen digitaal via de PortalDesk aanleveren. Ook kunnen ze snel en gemakkelijk BTW aangiften en ICP opgaven accorderen voordat deze ingediend worden.

 

Voor wie?

Het laten accorderen van aangiften is van toepassing in situaties waarbij de persoon die moet accorderen niet dezelfde persoon is als de persoon die de aangifte aanmaakt. Bijvoorbeeld een accountant die zijn cliënt laat accorderen of een boekhouder die een collega laat accorderen.

                    

BTW Aangifte Icon
Zo ziet een PortalDesk gebruiker dat een nieuwe aangifte klaarstaat om te accorderen.

Hoe werkt het?

Deze accorderingsfunctie sluit aan bij het reguliere BTW aangifte proces. Na aanmaken van een nieuwe aangifte op de gebruikelijke wijze kan de accountant of boekhouder de aangifte met één muisklik op de PortalDesk plaatsen. De cliënt wordt er dan automatisch per e-mail op geattendeerd dat er een nieuwe aangifte klaarstaat. Door inloggen op de PortalDesk kan de client de aangifte accorderen waarna deze desgewenst automatisch verstuurd wordt.

Elke stap in het proces, van aanmaken van de aangifte, via verzending en accordering door de cliënt tot en met de indiening van de aangifte wordt vastgelegd in een logfile. Dat maakt een analyse achteraf, bijvoorbeeld als er niet op tijd is ingediend, een stuk gemakkelijker....

 

Dit doet u als accountant of boekhouder :

Emailicon2   E-mail notificatie bij accordering
Er wordt nu een e-mail ter notificatie naar de gebruiker/cliënt gestuurd. Deze mail wordt verzonden naar het e-mail adres dat aan het gebruikersprofiel is gekoppeld. Zo kan de gebruiker weten dat er een aangifte op zijn/haar goedkeuring wacht. Dit feit wordt ook gelogd.
De e-mail wordt voorzien van het kantoor logo en de NAW gegevens die bij het accountantsdashboard horen.

 

 

Emailicon2   E-mail notificatie bij indiening
Bij het indienen van de aangifte via Digipoort, bestaat de mogelijkheid om met een muisklik een bevestigings e-mail naar de gebruiker te (laten) sturen zodat deze weet dat de aangifte is ingediend en/of dat er betaald moet worden, wat het bedrag is, de uiterste betaaldatum en het betalingskenmerk.
De e-mail wordt voorzien van het kantoor logo en de NAW gegevens die bij het accountantsdashboard horen.

 

 

Zo accordeert uw cliënt of collega :

 

Afronden bij handmatige verzending door de accountant of boekhouder

Als de aangifte na accordering automatisch verstuurd wordt, dan hoeft er voor die aangifte geen verdere handeling meer verricht te worden (op het betalen van eventuele BTW na). Als de aangifte niet op automatisch versturen is ingesteld dan moet dit uiteraard alsnog gebeuren.
Handel als volgt :

Emailicon2   E-mail notificatie bij indiening
Bij het indienen van de aangifte via Digipoort, bestaat de mogelijkheid om met een muisklik een bevestigings e-mail naar de gebruiker te (laten) sturen zodat deze weet dat de aangifte is ingediend en/of dat er betaald moet worden, wat het bedrag is, de uiterste betaaldatum en het betalingskenmerk.

 

Over de logfunctie

Bij elke stap in het aangifte proces worden de volgende gegevens vastgelegd :

Om later de bij een aangifte behorende Logfile te raadplegen, opent u de aangifte. Bovenaan staat de bijbehorende logfile op een apart tabblad:

BTWLog

 

 

Volledige integratie met het Accountancy Dashboard en de modules AdmInbox en Financieel

Uw bestaande modules koppelen automatisch en naadloos met de PortalDesk zodra een administratie van deze module is voorzien.
Als dashboardgebruiker heeft u verder geen aanvullende functionaliteit nodig. 

De PortalDesk vormt een optionele aanvulling op bestaande Asperion software modules en is, zonder configuratie vooraf, rechtstreeks gekoppeld aan het Accountancy Dashboard en de modules AdmInbox en Financieel, met name aan de functies voor Financiële Rapportages, de BTW aangifte en ICP opgave functies, de verwerking van Bankafschriften en het Elektronisch Dossier (Archief) van een administratie.

 

Nuttige links:

 

 

Tags accordering accorderen BTW aangifte accorderen logfile
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.