BTW aangifte

Aanmaken van een BTW-aangifte

Aanmaken van een BTW-aangifte

Als ondernemer kunt u verplicht zijn om eens per maand, kwartaal of jaar een BTW aangifte tijdig in te dienen bij de belastingdienst m.b.t. alle in het binnenland betaalde en ontvangen BTW bedragen in een bepaalde aangifteperiode.

Om een aangifte snel en nauwkeurig aan te maken worden hier de instructies gegeven.

Er is ook een eenvoudigere BTW aangifte flow beschikbaar. Hiervoor moet wel de juiste instelling in de Setup Wizard gedaan worden. Lees meer....

 

Nog geen BTW aangifte gedaan?  - Lees dan eerst de algemene informatie over de BTW functies, de instellingen en het beheer van aangiften. Gebruik hiervoor de volgende nuttige links :
- Algemene informatie over de BTW functies
- Het beheer van aangiften BTW

 

BTW Form

Nieuwe aangifte

Voor het aanmaken van een nieuwe aangifte moet een nieuwe omzetbelasting berekening gestart worden. Kies daarvoor :

Menu :Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > BTW Aangifte (Tab: BTW)

 

Dit gebeurt er in de achtergrond :
Bij het starten van de BTW functie wordt er gecontroleerd of de vereiste BTW instellingen correct zijn gedaan. Zo kan het BTW nummer nog niet in de stamgegevens staan. Er kan ook een discrepantie bestaan tussen het aantal perioden per jaar dat voor de administratie is ingesteld en het ingestelde aangifte tijdvak waarover de aangifte gedaan wordt. Dit is met de XBRL aangiften extra kritisch geworden en daarom wordt op eventuele discrepanties nu extra getest.

Wordt er een discrepantie gevonden, dan wordt hiervan bij het starten van de BTW functie melding gemaakt. Nadat de instellingen in de Setup Wizard alsnog zijn gedaan, kan de functie in gebruik genomen worden. 
Klik hier voor een nadere uitleg over de aangifte tijdvakken...

 

De Aangifte beheer pagina wordt getoond met een overzicht van aangiften die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion.

Aangifte -ob -1 Fig. 1

Beoordeel eventueel eerst voor welke nieuwe periode een aangifte gemaakt moet worden.

Het overzicht zal nu de aangiften tonen die aangemaakt c.q. ingediend zijn voor dit boekjaar.

 

Als u bepaald heeft voor welke periode een nieuwe aangifte gemaakt moet worden, dan zijn de volgende stappen van toepassing :  

         OB_nieuwe_aanmaken

De boekperioden die worden geselecteerd, voor het ophalen van de financiele data worden getoond achter het label: Boekperiode. (Fig. 2.)
Zo kunt u controleren of de geselecteerde fiscale periode past bij de geboekte perioden binnen uw administratie. Dit is een handig controlemiddel als uw boekperioden niet aansluiten bij de fiscale periode. Bijvoorbeeld als uw boekhouding met 1, 4, of 13 perioden werkt.


Met deze functie wordt een nieuwe OB aangifte aangemaakt. De geboekte BTW bedragen worden opgehaald uit de administratie en getoond in de diverse aangifte rubrieken.
Deze rubrieken (1a, 1b.. etc. ) kunt u koppelen aan uw btw codes, die u kunt vinden in de Setup Wizard.

 

Aangifte -ob -2 Fig. 2


Aangifte -ob -3 Fig. 3

Een schatting vorige aangifte en aftrek kleine ondernemers regeling, kunt u zelf ingeven in de beschikbare invoervelden bij de overeenkomstige rubrieken. (5d, 5e en 5f)

De aangifte is nu in Concept aangemaakt en wordt in de aangifte beheerpagina ook zo aangegeven. De aangifte kan nog gewijzigd of zelfs verwijderd worden indien nodig.

 

Aangifte definitief maken

Als een concept aangifte klaar is dan kan deze definitief gemaakt worden.

U keert terug naar de Aangifte beheer pagina. De aangifte is definitief en klaar voor verzending. U kunt de aangifte nog steeds de aangifte wijzigen of verwijderen.

Als de administratie met de setup Wizard zo is ingesteld dat de accountant de BTW aangifte controleert, dan kan de gebruiker niet zelf de aangifte definitief maken totdat de accountant het accoord heeft gegeven.

 

Aangifte versturen of indienen

De handelingen voor het versturen van een aangifte zijn apart beschreven. Lees meer...

 

Voor accountants : Aangifte laten accorderen via de Asperion PortalDesk

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan kan een accountant of boekhouder die de aangifte voor zijn/haar cliënt aanmaakt, de aangifte eerst ter accordering aan de cliënt aanbieden.
In het overzicht van aangiften wordt dan op de regel met de nieuwe aangifte, achteraan  de knop Accorderen getoond.
Deze knop verschijnt overigens alleen als er aan de administratie een module PortalDesk  is gekoppeld.

BTWaangifteaccorderenknop

Klik hier als u meer wilt weten over de mogelijkheid om BTW aangiften door uw cliënt via de portal te laten accorderen.

 

Historische aangiften

Deze functie wordt gebruikt om aangifte gegevens in Asperion te bewaren, die eerder met een ander pakket of handmatig zijn ingediend. 
Op deze wijze houdt u overzicht over de complete BTW aangifte historie in een boekjaar. Het is echter niet noodzakelijk om dit te doen.

Om een historische aangifte in te voeren, die niet afkomstig is uit Asperion, maakt u op dezelfde manier als boven beschreven een aangifte aan.
De knop Herberekenen zal niet de juiste gegevens kunnen ophalen als deze niet in de administratie aanwezig zijn.

U kunt daarom handmatig de gegevens invoeren in de overeenkomstige rubrieken en de aangifte definitief maken.

De aangifte wordt toegevoegd aan het overzicht op de Aangifte Beheer pagina.

Omdat de aangifte niet verstuurd hoeft te worden, behandel de aangifte dan alsof deze handmatig verstuurd wordt zonder dat deze uiteraard verstuurd wordt.

 

Nuttige links :

Tags BTW Btw-aangifte OB ob-aangifte overzicht aangiften en opgaven
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.