BTW saldi op nul stellen

Voor een correcte verwerking van aangiften
in de administratie

Administratief verwerken van de BTW-aangifte

Na het indienen van een BTW aangifte aan het einde van een BTW aangifte tijdvak, maar in ieder geval aan het einde van een boekjaar, moeten de saldi op de BTW grootboekrekening op "nul" gesteld worden met behulp van een boeking in het dagboek van het type Memoriaal.
Het is nu mogelijk om na het indienen van een BTW aangifte deze boeking automatisch te laten genereren, wanneer dit in de Setup Wizard zo is ingesteld.

Voor sommige modules, zoals de AdmInbox ZZP, zijn de vereiste instellingen al gedaan zodat de aangiften, zonder de noodzaak tot extra boekingen, automatisch en naadloos blijven aansluiten met de administratie.

 

De memoriaalboeking voor het op nul stellen van de BTW

Met deze functie wordt na het indienen van de BTW automatisch een memoriaalboeking aangemaakt als volgt :

  1. Het saldo op de BTW grootboekrekeningen wordt op “Nul”gesteld.
  2. Het bedrag van de aangifte wordt op de grootboekrekening voor BTW afdracht/ontvangst belastingdienst geboekt. De betaalde of ontvangen BTW kan dan bij het afletteren eveneens op deze grootboekrekening geboekt worden.
  3. Ook wordt het op de aangifte ingevulde bedrag bij “KOR” (Kleine Ondernemers Regeling) naar de Winst-en Verlies rekening geboekt en afrondingsverschillen met de aangifte afgeboekt op de standaard ingestelde rekening voor de betalingsverschillen.

Zorg voor een goede aansluiting van de BTW saldi

Deze functie kon voor het eerst gebruikt worden voor de eerste aangifteperiode in 2018. Om die reden kan de functie gebruikt worden voor alle BTW aangiften en suppleties, die ná 01-01-2018 zijn of worden ingediend en die ook betrekking hebben op een periode in 2018 of later.
Voor aangifteperioden t/m 31-12-2017 zal het aan die perioden gerelateerde saldo op de BTW rekeningen zoals gebruikelijk handmatig op € 0,00 moeten worden gesteld.
Wordt de functie pas later in een boekjaar voor het eerst gebruikt, bijvoorbeeld vanaf het tweede of derde kwartaal, dan zal het aan die voorafgaande aangifte perioden gerelateerde saldo op de BTW rekeningen handmatig op € 0,00 moeten worden gesteld.

Vereiste Instellingen in de Setup Wizard

Om de memoriaalboeking automatisch te laten genereren zal, als dit nog niet is gebeurd, de gebruiker eerst door aanvinken moeten aangeven dat dit de bedoeling is.

Ook moeten alle voor de boeking vereiste variabelen ingesteld worden  zoals Dagboek, een grootboekrekening voor de ontvangst/afdracht van de BTW en ook een Winst/Verliesrekening voor de eventueel opgevoerde KOR (Kleine Ondernemers Regeling) vermindering.

De fiscaal toegestane afrondingen leveren kleine verschillen op die op de standaard ingestelde rekening voor betalingsverschillen zal worden geboekt.

De instellingen zijn alsvolgt te vinden :

Setup Wizard > Administratie > Ondernemingsgegevens > BTW instellingen

Lees hier hoe alle ondernemings instellingen gemaakt kunnen worden.

    

Administratie -Onderneming -BTW TAB-BTW Op Nul Stellen

 

 

Nuttige links :

Tags BTW
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.