BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de Belastingdienst

Zelf de BTW Aangifte aanmaken

Sneltoets BTW   

 

  • Klik op de BTW sneltoets

Of start een nieuwe aangifte vanuit het BTW aangiften overzicht scherm als dit icoon niet op het startscherm wordt weergegeven. Gedurende een kwartaal kan steeds de BTW aangifte tot dat moment geraadpleegd worden.
Pas na afloop van het kwartaal kan de aangifte ook daadwerkelijk ingediend worden bij de Belastingdienst.

Ism Belastingdienst Logo

De aangifte flow

Het aangifte proces doorloopt een aantal stappen. Na het doorlopen van de stappen is de aangifte gecontroleerd, ingediend, betaald en verwerkt in de administratie.

 BTWflow 0 - De Stappen

 

 

 

 

 

 

Tags zzp AdmInbox zzp uw btw aangifte K/O Kleine ondernemers regeling KOR OB
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.