BTW aangifte en Opgaaf ICP

Kies het aangifte tijdvak dat past bij het aantal perioden in een administratie.

BTW of ICP aangiften per maand, kwartaal of jaar?

Bij start van de BTW functie wordt getest of de instellingen in de Setup Wizard die voor de BTW aangifte van belang zijn, correct zijn gedaan.
Indien correctie nodig is, dan wordt hier melding van gemaakt.

 • Het BTW nummer van de onderneming
  Menu : Algemeen > Setup Wizard > Ondernemingsgegevens > TAB Algemeen

 • Aantal perioden per administratie
  Dit kan 1, 2, 4, 12, of 13 zijn
  Menu : Algemeen > Setup Wizard > Administratie instellingen > TAB Algemeen

 • Het BTW aangifte tijdvak
  Dit kan per maand, kwartaal of jaar zijn
  Menu : Algemeen > Setup Wizard > Ondernemingsgegevens > TAB Algemeen

 

BTW Error Messages

Deze instellingen worden in de Setup Wizard gedaan en zijn nodig om de BTW aangifte functie te kunnen gebruiken en een omzetbelasting berekening te kunnen maken..

Het BTW nummer

Dit nummer is nodig om met elke aangifte mee te sturen naar de belastingdienst. Zonder nummer is het dus niet mogelijk om een aangifte te doen.

Aantal perioden per jaar vs keuze aangifte tijdvak

Zoals in de combinatietabel is aangegeven, zijn er combinaties van deze instellingen denkbaar die niet logisch zijn. Als een administratie bijvoorbeeld 4  of minder perioden per jaar kent, dan is een aangifte per maand uiteraard niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor administraties met minder dan 4 perioden per jaar waar een aangifte per kwartaal niet van toepassing is.

Dat er alleen maar logische combinaties worden ingesteld wordt bij het invoeren in de Setup Wizard gecontroleerd. Maar in administraties die al wat langer bestaan zou dit nog niet het geval kunnen zijn. Dat is op zich geen probleem, maar het moet wel alsnog gecorrigeerd worden.

Perioden in administratie    Maand aangifte    Kwartaal aangifte    Jaar aangifte   
1 Closebox Closebox Vinkgroen
2 Closebox Closebox Vinkgroen
4 Closebox Vinkgroen Vinkgroen
12 Vinkgroen Vinkgroen Vinkgroen
13 Vinkgroen Vinkgroen Vinkgroen
Om er zeker van te zijn dat alleen voor de administratie relevante aangifte tijdvakken gekozen kunnen worden, wordt bij het aanmaken van een nieuwe BTW aangifte altijd op genoemde discrepanties gecontroleerd en kan de gebruiker de instellingen alsnog corrigeren. Vanaf dat moment zijn onlogische instellingen zelfs niet meer mogeljk. Dit is in de praktijk dus een eenmalige handeling. 

Administraties met 13 perioden

In administraties waar in 13 perioden wordt geboekt, kan nog steeds een aangifte per maand, kwartaal of jaar gedaan worden. Er wordt dan een vertaling gedaan van de perioden naar de kalendermaanden en kwartalen waarbij Periode 13 wordt meegenomen in de maand December (bij maand aangiften) of bij het 4e kwartaal (bij kwartaal aangiften).

Administraties met gebroken boekjaren

Een boekjaar dat bijvoorbeeld op 1 oktober start, wordt een gebroken boekjaar genoemd. Ook hier kunnen de aangiften voor gedaan worden. In dit voorbeeld is voor de gebruiker de maand oktober gelijk aan periode 1 en dat is precies wat Asperion ook zal doen. Bij een aangifte over de maanden Januari t/m maart kan dan dus gekozen worden voor periode 4 t/m 6.

 

Nuttige links

Tags ICP BTW aangifte tijdvak BTW instellingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.