BTW aangifte

Beheer uw aangiften overzichtelijk van aanmaak en
verzending tot en met betaling en historie

Omzetbelasting en ICP opgave beheer

Het beheer van aangiften Omzetbelasting en opgaven ICP in de module Financieel vindt plaats vanuit het Overzicht Aangiften.
Vanuit deze lijst kunnen historische aangiften geraadpleegd worden en kan de aanmaak van nieuwe aangiften gestart worden.

Voor elke aangifte wordt de aanmaak- en verzendstatus bijgehouden. Ook is zichtbaar of er nog betaald moet worden of dat er nog geld van de belastingdienst ontvangen moet worden.

De aangiften zijn onderverdeeld in verschillende tabs.

BTW Overzicht Aangiften

In het overzicht worden alleen de aangiften getoond die betrekking hebben op het ingestelde boekjaar.

Overzicht aangiften

Kies voor de BTW aangiften uit het Menu : Extra > Omzetbelasting > BTW aangifte 

of kies voor een Opgaaf ICP uit het Menu : Extra > Omzetbelasting > Opgaaf ICP 

In het scherm dat wordt geopend kan ook op de TAB bladen BTW of ICP geklikt worden.

Het overzicht geeft de aangiften of opgaven aan in een boekjaar. Selecteer een boekjaar met het selectiemenu bovenaan en klik op Zoeken als u niet de aangiften van het gewenste boekjaar ziet.

Heeft u nog geen aangifte aangemaakt? Dan is de lijst uiteraard leeg. Raadpleeg dan de instructies voor het aanmaken of wijzigen van nieuwe- of historische aangiften.

De meeste informatie in het overzicht spreekt voor zich. Voor elke aangifte is de informatie in de Status kolommen van belang.
De status wordt met een icoon en een tekst aangegeven. Een aantal statussen worden hier nader uitgelegd :

Icoon Tekst Uitleg  
Icon _btw _concept Concept De aangifte heeft de conceptstatus. Deze kan nog bekeken, aangepast of verwijderd worden. Klik op het vergrootglas om deze aan te passen en/of definitief te maken.  Loep
Icon _btw _concept Moet ingediend worden De aangifte is definitief maar is nog niet verstuurd. Deze kan nog bekeken of verwijderd worden met het prullenbak icoon.

Klik op de knop Indienen bij de belastingdienst om de aangifte te versturen, Raadpleeg de instrucies voor verzending...

 Trashicoon
Icon _btw _concept
Uitgezet
De aangifte is ter accordering uitgezet.  

 onderweg

 

 

 

Verwerking door belastingdienst Deze aangifte is onderweg naar de belastingdienst en in afwachting van een ontvangstbevestiging.

Door met de muis over de tekst te gaan wordt zichtbaar hoe ver de verzending gevorderd is.

Het icoon Progressbar3 geeft aan dat een stap nog niet voltooid is.

BTW Verzendstatus2
 Icon _btw _ok Te betalen of ontvangen Deze aangifte is al ingediend en een elektronische ontvangstbevestiging is ontvangen.

Door met de muis over de tekst te gaan wordt zichtbaar dat alle stappen van het verzendproces succesvol zijn doorlopen tot en met de ontvangstbevestiging (= "Ingediend").
Het BTW bedrag moet slechts nog ontvangen of betaald worden.

Klik dan op de knop Klik indien betaald. Als definitief met de belastingdienst is afgerekend,

BTW Ontvangstbevestiging
Icon _btw _ok Afgehandeld De aangifte is afgerond en er is met de belastingdienst afgerekend. Met het vergrootglas kunnen achteraf altijd de details van de aangifte bekeken worden. Verwijderen is niet meer mogelijk.
Als het groene icoon ontbreekt, dan betreft het een historische aangifte die niet vanuit de administratie is berekend/aangemaakt noch verzonden.

Let Op : De belastingdienst heeft weliswaar (elektronisch) bevestigd dat ze de aangifte hebben ontvangen. Dat betekent nog NIET dat de inhoud door de fiscus is geaccepteerd.
Log in bij de belastingdienst om dit te controleren.

 Loep

 

 

Aansluiting van BTW aangiften met het grootboek

Op een aparte tab in het aangiften overzicht staat de aansluit pagina.

Dit overzicht geeft direct aan of de BTW aangiften aansluiten met de boekhouding. Eventuele verschillen (laatste kolom) duiden op de noodzaak om suppletie aangiften te doen of correcties aan te brengen.

BTW Aansluiting Pagina


 

Tags overzicht aangiften en opgaven aansluitpagina BTW aansluiting
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.