De PortalDesk

Speciaal voor administratie- en accountantskantoren.
Laat clienten alle boekstukken digitaal aanleveren!

De PortalDesk voor de accountancy

Zo werkt u als accountant of boekhouder efficiënt samen met uw cliënt

De PortalDesk is het virtuele bureaublad in de Cloud waarmee cliënten facturen, bankafschriften, rapportages en andere documenten die bij een Asperion administratie horen, digitaal kunnen aanleveren. De intuïtieve interface maakt het voor iedereen mogelijk om er zonder veel uitleg direct gebruik van te maken. Zo wordt het niet alleen leuker, het wordt ook makkelijker.....
Cliënten kunnen door klikken, scannen of slepen de documenten op de juiste plaats in het administratieve proces inbrengen door ze in het juiste bakje te deponeren. Er zijn bakjes voor Inkoop, Verkoop, Bonnen, Bankafschriften en voor het Archief (Elektronisch dossier). Ook kunt u ze toegang geven tot het elektronisch dossier, financiële overzichten, zowel grafisch als in rapportvorm, en kunnen ze bijvoorbeeld BTW aangiften inzien en accorderen.

Klik voor een
korte video over :

 

Klik voor de video Drag & Drop (slepen)

 

Portal Scan Icon Inscannen

 

Portal Upload Icon Uploaden

 

 

Klik voor de video Scans sorteren

                    

V2-Portal Client Help

     

Speciaal voor uw "schoenendoos" cliënten

Schoenendoosclient  

De PortalDesk is een metafoor voor de samenwerking en interactie tussen administratieve dienstverleners en hun cliënten, en dan met name cliënten die na aanlevering van boekstukken en documenten verder geen verwerkende rol in het administratieve proces vervullen.

U kunt van de PortalDesk gebruik maken door de administratie te voorzien van de module PortalDesk. De portalfuncties komen dan in uw bestaande modules beschikbaar en uw cliënt krijgt door inloggen toegang tot de PortalDesk.

De bestaande administratie modules en dashboard functies koppelen dus automatisch en naadloos met de PortalDesk zodra een administratie van een PortalDesk module is voorzien.
Als dashboardgebruiker heeft u voor de koppeling verder geen aanvullende functionaliteit nodig.

Beschikbare portal functies

Inloggen, scans en bankafschriften uploaden, sorteren, klaar!

Na het inloggen ziet uw cliënt het Portal Bureaublad. Alle bestanden en scans met boekstukken en documenten kunnen vervolgens naar dit Bureaublad verplaatst worden en in het juiste bakje worden gedeponeerd. Is een factuur nog niet ingescand? Geen probleem : De PortalDesk module bevat een ingebouwde scanfunctie om papieren boekstukken rechtstreeks in te scannen waarna ze op het bureaublad verschijnen. Dat vereist uiteraard wel de beschikking over een scanner.

Als alle documenten in de bakjes zijn geplaatst, dan is het bureablad leeg en is uw cliënt klaar! Elk bakje is rechtstreeks gekoppeld aan de corresponderende functies in de bestaande financiële modules. Dus u komt ze "vanzelf" tegen.

Laat uw cliënt de BTW  aangifte accorderen.....waarna deze automatisch verstuurd kan worden!

Als u een nieuwe BTW aangifte hebt aangemaakt, dan kan deze met één muisklik op de PortalDesk ter accordering aangeboden worden. De cliënt kan deze dan met een enkele muisklik accorderen. Er wordt automatisch een log bijgehouden van alle stappen in dit proces met vermelding van datum, tijd, wie de handeling verrichtte inclusief eventuele notities en automatische email notificaties die tijdens het proces zijn gemaakt. Dit kan voor de toekomst veel misverstanden en/of boetes voorkomen! Dezelfde functie kunt u uiteraard ook voor opgaven ICP gebruiken!
Met de Digipoort koppeling is elke aangifte of opgave met een enkele muisklik verzonden!. Lees hier hoe u dit kunt gebruiken!

Stuur Balans- en andere rapporten direct naar de PortalDesk

Wil uw cliënt een overzicht van de openstaande posten debiteuren? Of de Balans?. U kunt met een paar muisklikken elk pdf rapport vanuit de administratie met één muisklik op de PortalDesk deponeren zodat uw cliënt er direct over kan beschikken. Zo bepaalt u welke rapportage uw cliënt te zien krijgt en op welk moment. Het heeft immers weinig zin dat de cliënt zelf een Balansrapportage kan maken op het moment dat nog niet alles in een bepaalde periode is geboekt en/of verwerkt.

Infographics van de bedrijfsresultaten

U kunt uw PortalDesk gebruiker  toegang geven tot de automatisch, vanuit de administratie gegenereerde financiële grafische overzichten voor Omzet. kosten en resultaat, Dit zijn dezelfde infographics die al op de Startpagina van elke administratie beschikbaar zijn in het QuickView venster.

Laat uw cliënten zelf archiveren en zoeken in het elektronisch dossier (Archief)

De PortalDesk gebruiker heeft ook direct toegang tot het elektronisch dossier via het bakje "Archief". Zo kan deze documenten uit het Archief inzien en er zelf ook documenten aan toevoegen. Geboekte inkoop- en Verkoopfactuurscans, Leasekontrakten en verzekeringspolissen kunnen zo, zonder uw tussenkomst, snel en efficiënt opgeborgen worden voor latere raadpleging, U bepaalt overigens zelf welke mappen wel- en niet toegankelijk zijn.

 

Volledige integratie met het Accountancy Dashboard en de modules AdmInbox en Financieel

Uw bestaande modules, zoals de modules Financieel en AdmInbox,  koppelen automatisch en naadloos met de PortalDesk zodra een administratie van deze module voorzien is.
Als dashboardgebruiker heeft u verder geen aanvullende functionaliteit nodig. 

De PortalDesk vormt een optionele aanvulling op bestaande Asperion software modules en is, zonder configuratie vooraf, rechtstreeks gekoppeld aan het Accountancy Dashboard , de modules AdmInbox en de module Financieel, met name aan de functies voor Financiële Rapportages, de BTW aangifte en ICP opgave functies, de verwerking van Bankafschriften en het Elektronisch Dossier (Archief) van een administratie.

 

Nuttige links:

 

 

Tags PortalDesk PortalClient Portal Client portal
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.