Opgaaf ICP

Aanmaken van een opgaaf ICP
met de module Financieel

Aanmaken van een Opgaaf ICP

De opgaaf ICP wordt standaard in de module Financieel gemaakt.
Er is een eenvoudiger functie ontwikkeld speciaal voor de Opgaaf ICP voor de gebruikers van de AdmInbox-ZZP.

De BTW-aangifte betreft de af te dragen en te verrekenen BTW bedragen volgens de Nederlandse wetgeving.
Dit zijn ook verkopen en inkopen buiten Nederland. Als er echter aan het buitenland binnen de Europese gemeenschap geleverd wordt, dan dient er mogelijk een opgaaf van de Intra Communautaire Prestaties (ICP) gemaakt te worden.
In de opgaaf ICP worden alle prestaties (geleverde goederen en diensten) opgenomen, geleverd aan klanten die in andere EU-landen BTW-plichtig zijn.

Om een opgaaf ICP snel en nauwkeurig aan te maken in de module Financieel worden hier de instructies gegeven.

Voor algemene informatie over de BTW en ICP functies, de vereiste instellingen en het beheer van aangiften, zijn hier een aantal nuttige links :

EU Flag -ICP

Tip voor AdmInbox-ZZP gebruikers
De hier beschreven functies zijn met name voor gebruik door boekhouders en accountants die werken met de module Financieel. De AdmInbox-ZZP is speciaal voor ZZP-ers ontwikkeld en de BTW functionaliteit inclusief de opgaaf ICP is, in samenwerking met de Belastingdienst, eenvoudiger en geschikter gemaakt waardoor het ook voor niet-boekhouders makkelijker is om aangifte te doen. Deze functie is ook beschikbaar voor de overige gebruikers en kan in de administratie zo worden ingesteld.
Klik hier voor de BTW functies voor de ZZP-er..... of ga direct naar de functie voor Opgaaf ICP.


Een opgaaf ICP voor een nieuw tijdvak aanmaken

Bij het aanmaken van een nieuwe aangifte wordt er een nieuwe berekening gestart:

Kies menu: Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > ICP Opgave

 

Dit gebeurt er in de achtergrond
Bij het starten van de ICP functie wordt er gecontroleerd of de vereiste BTW instellingen correct zijn gedaan, het BTW nummer dient bijvoorbeeld in de stamgegevens te staan. Er kan ook een verschil bestaan tussen het aantal perioden per jaar dat voor de administratie is ingesteld en het ingestelde aangifte tijdvak waarover de opgaaf gedaan wordt. Dit is met de XBRL aangiften extra kritisch geworden en daarom wordt op eventuele verschillen nu extra getest.

Wordt er een verschil gevonden, dan wordt hiervan bij het starten van de BTW functie melding gemaakt. Nadat de instellingen in de Setup Wizard alsnog zijn gedaan, kan de functie in gebruik genomen worden.
Klik hier voor een nadere uitleg over de aangifte tijdvakken...

 

Op de Aangifte beheer pagina is een overzicht te zien van aangiften die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion.

       Icp _aangifteoverzicht Q2

Controleer eventueel eerst voor welke nieuwe periode een aangifte gemaakt moet worden.

Het overzicht zal nu, indien aanwezig, de aangift(en) tonen uit dit boekjaar.

 

Als vastgesteld is voor welk tijdvak een nieuwe aangifte gemaakt moet worden, dan zijn de volgende stappen van toepassing :  

         ICP-nieuwe _aanmaken Q3


Op basis van de verkoopfacturen met een BTW code ICP stelt Asperion een nieuwe opgaaf ICP voor.

De facturen worden per opdrachtgever/ debiteur samengevoegd en weergegeven en kunnen worden ingezien door op de regel van de betreffende debiteur te klikken.

 Icp _opgave _rapport2

Opgaaf ICP controle functies

Op het scherm van de opgaaf ICP zijn een aantal controlefuncties ingebouwd. Deze zorgen ervoor dat de opgaaf ICP conform de fiscale regels wordt opgesteld zodat deze correct kan worden ingediend bij de Belastingdienst. 

 1. Factuurdetails bekijken
  De facturen die aan de opgaaf ICP ten grondslag liggen kunnen met één muisklik getoond worden. Klik op een debiteurnaam en alle facturen van deze debiteur worden getoond. Zo kan extra gecontroleerd worden of de opgaaf klopt:

  ICP Ogaaf Detail -1
   
 2. BTW nummer controle
  Dit is een automatische controle. Als er een correctie nodig is, dan worden er gele driehoekjes Icon_warning getoond.
  • Plaats de muis over een driehoekje om met behulp van de screentip te zien wat er gecontroleerd of gecorrigeerd moet worden.

  Mogelijke foutsituaties:
  • Een BTW nummer ontbreekt bij minstens één debiteur omdat er geen BTW nummer op de debiteurkaart staat.
  • Een BTW nummer komt niet door de controle bij de Europese BTW nr database (VIES/VAT controle).
  • Een BTW nummer is niet van het land waar de debiteur volgens de debiteurenkaart gevestigd is.
  • Eenzelfde BTW nummer is voor verschillende debiteuren gebruikt.
  • Er zijn facturen gedetecteerd die zowel ICP als niet-ICP BTW codes bevatten.
  • Er zijn facturen gevonden die mogelijk landen betreffen die buiten de EU vallen.
   Etc.
    
  Ook een combinatie van deze foutsituaties kan voorkomen. Zorg er voor dat de foutsituatie wordt opgelost om te voorkomen dat de opgaaf ICP niet verzonden kan worden en/of dat deze mogelijk zal worden afgekeurd.

 3. Totaalbedrag controle
  De som van de bedragen voor leveringen en diensten moet per tijdvak van de BTW aangifte gelijk zijn aan het bedrag dat op de regel bij rubriek 3B van de BTW aangifte staat (het kan zijn dat de BTW aangifte per kwartaal ingediend mag worden, echter de opgaaf ICP wordt per maand ingediend. In dit geval kan de controle dus alleen per kwartaal plaatsvinden). In de meeste gevallen zal de opgaaf ICP aansluiten bij de BTW aangifte maar het is belangrijk dit te blijven controleren.

  • Klik op de knop Terug  en vervolgens op het tab blad BTW en open de BTW aangifte over dezelfde periode.

 

Opgaaf ICP versturen

Als een opgaaf ICP klaar is kan deze definitief worden gemaakt en meteen worden verstuurd.

ICP-versturen

 

Accountants: Uw cliënt laten accorderen via de Asperion PortalDesk

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan zou de opgave eerst door de cliënt geaccordeerd kunnen worden.
In het overzicht van opgaven wordt dan op de regel met de nieuwe opgaaf, achteraan  de knop Accorderen getoond.
Deze knop verschijnt alleen als er aan de administratie een module PortalDesk is gekoppeld.

BTWaangifteaccorderenknop

Klik hier als u meer wilt weten over de mogelijkheid om ICP opgaven door uw cliënt via de portal te laten accorderen.

 

 

ICP opgaaf inzake Fiscale Eenheid

Wanneer het bedrijf dat een opgaaf ICP moet doen deel uitmaakt van een Fiscale Eenheid moet het fiscale nummer van die fiscale eenheid ook worden meegegeven.
In de Setup Wizard is een veld beschikbaar om het BTW nummer van de Fiscale Eenheid in te vullen. Dit is nodig wanneer er afzonderlijke ICP opgaven gedaan worden en waarbij er verwezen moet worden naar de Fiscale Eenheid.

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Administratie > Ondernemingsgegevens, tab Algemeen: Nummer van de Fiscale Eenheid.

Zodra dit nummer in de betreffende administratie(s) is ingevuld wordt dit, naast het eigen fiscale nummer van de onderneming zelf, meegenomen in de ICP opgaaf.

(Let op: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de BTW aangifte voor de Fiscale Eenheid te laten berekenen door Asperion, deze bedragen moeten vooralsnog handmatig worden ingevuld).

 

Nuttige links :

 

Tags ICL ICP intracommunautaire prestaties opgaaf intracommunautaire prestaties
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.