Opgaaf ICP

Aanmaken van een opgaaf ICP

Aanmaken van een Opgaaf ICP

De BTW-aangifte betreft betaalde en onvangen BTW bedragen in het binnenland. Als er ook aan het buitenland (binnen de Europese gemeenschap) geleverd wordt,  dan kan het noodzakelijk zijn om een opgaaf van Intra Communautaire Prestaties (ICP)  te maken.
In de Opgaaf ICP worden alle prestaties (geleverde goederen en diensten) opgenomen, die geleverd zijn aan klanten die in andere EU-landen BTW-plichtig zijn.

Om een Opgaaf ICP snel en nauwkeurig aan te maken worden hier de instructies gegeven.

Voor algemene informatie over de BTW en ICP functies, de vereiste instellingen en het beheer van aangiften, zijn hier een aantal nuttige links :

 

EU Flag -ICP


Nieuwe Opgaaf ICP

Voor het aanmaken van een nieuwe aangifte moet een nieuwe berekening gestart worden. Kies daarvoor :

Menu :Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > Opgaaf ICP, tab ICP

 

Dit gebeurt er in de achtergrond :
Bij het starten van de ICP functie wordt er gecontroleerd of de vereiste BTW instellingen correct zijn gedaan. Zo kan het BTW nummer nog niet in de stamgegevens staan. Er kan ook een discrepantie bestaan tussen het aantal perioden per jaar dat voor de administratie is ingesteld en het ingestelde aangifte tijdvak waarover de Opgaaf gedaan wordt. Dit is met de XBRL aangiften extra kritisch geworden en daarom wordt op eventuele discrepanties nu extra getest.

Wordt er een discrepantie gevonden, dan wordt hiervan bij het starten van de BTW functie melding gemaakt. Nadat de instellingen in de Setup Wizard alsnog zijn gedaan, kan de functie in gebruik genomen worden.
Klik hier voor een nadere uitleg over de aangifte tijdvakken...

 

U vindt hier de Aangifte beheer pagina met een overzicht van aangiften die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion.

       Icp _aangifteoverzicht Fig. 1

Beoordeel eventueel eerst voor welke nieuwe periode een aangifte gemaakt moet worden.

Het overzicht zal nu, indien aanwezig, de aangift(en) tonen uit dit boekjaar.

 

Als u bepaald heeft voor welke periode een nieuwe aangifte gemaakt moet worden, dan zijn de volgende stappen van toepassing :  

         ICP-nieuwe _aanmaken


Nu maakt Asperion een nieuwe concept opgaaf ICP aan.

De totalen per periode in de nieuwe concept opgaaf zijn afkomstig uit de financiele mutaties in de administratie en worden per opdrachtgever weergegeven.
Deze bedragen worden berekend op basis van de ingevoerde verkoopfacturen voor buitenlandse debiteuren.

 Icp _opgave _concept

Concept Opgaaf ICP controleren en corrigeren

Indien er reeds een Opgaaf ICP klaar staat over dezelfde periode, dan wordt het ingevulde bedrag uit rubriek 3b onderaan de opgaaf weergegeven.

Indien er voor een buitenlandse debiteur een verkoopfactuur bestaat met gemengde btw-codes, dan wordt er een uitroepteken Icon_warning weergegeven.
Deze factuur lijkt dan niet correct geboekt en kan desgewenst nog worden aangepast.

Er wordt een lijst met facturen getoond die de grondslag vormen voor deze opgaaf.
Er wordt automatisch een filter meegegeven op debiteurnummer en periode van de factuur, zodat de bewuste factu(u)r(en) zichtbaar worden.

Met de knop "Overzicht facturen" kan de lijst met facturen worden opgevraagd die de grondslag vormen voor deze periode totalen.
Zo wordt de aansluiting met de administratie verder inzichtelijk gemaakt.

De opgaaf blijft opgeslagen in concept status en kan ook eventueel op een later tijdstip worden afgemaakt.
Er kunnen dus tussentijds correcties worden aangebracht aan de verkoopfacturen.

Als u later de opgaaf wilt afmaken kunt u deze openen door in het "Overzicht aangiften" (Fig. 1) scherm op het "edit" Editicoon icon te klikken.
Gebruik de knop "Wijzigen" en vervolgens de knop "Berekenen" om opnieuw de gegevens uit de administratie op te halen.
Nieuwe en aangepaste factuurbedragen worden direct verwerkt in het overzicht.

Concept Opgaaf ICP definitief maken

Als een concept Opgaaf ICP klaar is, dan kan deze definitief gemaakt worden.

U keert terug naar de beheer pagina. De aangifte krijgt de status definitief en is klaar voor verzending.

Als er debiteuren zijn met onvolledige stamgegevens (ontbreken van BTW-Nummer), dan kan de opgaaf niet definitief worden gemaakt.
Pas dit aan in de stamgegevens van de opdrachtgever alvorens de Opgaaf ICP definitief te maken.

Aangifte laten accorderen via de Asperion PortalDesk

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan zou de opgave nog eerst door de cliënt geaccordeerd kunnen worden.
In het overzicht van opgaven wordt dan op de regel met de nieuwe opgave, achteraan  de knop Accorderen getoond.
Deze knop verschijnt overigens alleen als er aan de administratie een module PortalDesk  is gekoppeld.

BTWaangifteaccorderenknop

Klik hier als u meer wilt weten over de mogelijkheid om ICP opgaven door uw cliënt via de portal te laten accorderen.

 

ICP Opgaaf inzake Fiscale Eenheid

Het is mogelijk om de ICP opgave van de onderliggende administraties van een Fiscale Eenheid te doen mét een verwijzing naar die Fiscale Eenheid.
In de Setup Wizard is een veld beschikbaar om het BTW nummer van de Fiscale Eenheid in te vullen, wanneer je afzonderlijke ICP opgaven doet die moeten verwijzen naar de Fiscale Eenheid.

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Administratie > Ondernemingsgegevens, tab Algemeen: Nummer van de Fiscale Eenheid.

Zodra dit nummer in de betreffende administratie(s) is ingevuld, wordt dit meegenomen in de ICP aangifte,

(Let op: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de BTW aangifte voor de Fiscale Eenheid te laten berekenen door Asperion, deze bedragen moeten handmatig worden ingevuld).

 

Nuttige links :

Tags ICL ICP intracommunautaire prestaties opgaaf intracommunautaire prestaties
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.