De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

Instellen BTW flow conform de Belastingdienst

Asperion kent twee manieren (flows) om BTW aangiften samen te stellen. De standaard manier vormt onderdeel van de module Financieel. Het is de meest flexibele manier en geeft de meeste vrijheidsgraden bij het samenstellen van de aangifte. Deze manier is met name geschikt voor ervaren boekhouders met voldoende kennis van de fiscale aspecten van de Omzet Belasting.
Lees meer.....
 
Gebruikers van de module Financieel kunnen echter ook kiezen voor de tweede flow die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Belastingdienst en met name geschikt voor de ZZP-er. De functie maakt van dezelfde aangifte software gebruik maar is voor de gebruiker eenvoudiger van opzet gemaakt. In een paar elkaar opvolgende schermen (flow) kan iedereen, zonder speciale fiscale kennis, toch BTW aangiften aanmaken, online indienen en betalen waarbij de kans op fouten of een te late indiening tot een minimum beperkt blijft.
Lees meer.....
Ism Belastingdienst Logo
In de Setup Wizard van de module Financieel kan per administratie ingesteld worden op welk van de genoemde wijzen de BTW aangifte tot stand komt. Hier wordt uitgelegd hoe deze instelling gedaan kan worden met de Setup Wizard.
In de module AdmInbox ZZP is de tweede flow vooraf ingesteld, zodat elke ZZP-er zelf snel en eenvoudig de BTW aangifte kan doen.

Voordelen van de BTW aangifte flow conform de Belastingdienst

De schermen van deze flow, zoals afgestemd en goedgekeurd door de Belastingdienst, maken het aangifteproces overzichtelijker voor de gebruiker en minder foutgevoelig. Bedragen hoeven c.q. kunnen niet meer handmatig aangepast worden. Achteraf gemaakte boekingen uit voorgaande periodes worden nu automatisch meegenomen in de aangifte, de KOR (Kleine Ondernemersregeling) kan automatisch berekend en gecontroleerd worden en af te dragen BTW kan direct via iDEAL betaald worden.

De voordelen op een rij :

De Belastingdienst heeft inmiddels bevestigd dat uit de eerste evaluatie resultaten uit de pilot die Asperion samen met de Belastingdienst heeft gedaan (voorjaar 2018) is gebleken dat het gebruik van deze flow tot belangrijk minder foute aangiften heeft geleid

 

Instellen van de BTW aangifte flow

Selecteer de volgende menukeuze :

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Administratie > Ondernemingsgegevens > TAB : BTW instellingen

 

New Flow Settings

 

Door aanvinken van deze functie zullen de schermen voor BTW aangifte- en suppletie gebruikt worden zoals deze met de Belastingdienst zijn afgestemd.

Vink de box uit als van de uitgebreide (standaard) BTW aangifte flow gebruik gemaakt moet worden.

 

 

 

 

 

Tags Ondernemingsgegevens
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.