Aangifte BTW betaald in EU

Rapportage functie om betaalde BTW in andere EU-landen
via de belastingdienst terug te kunnen vorderen

Overzicht betaalde BTW inkoop/kosten in EU landen

Met ingang van 2010 kan de betaalde BTW over kosten of inkopen in andere EU-landen binnen een bepaalde termijn teruggevorderd worden via de Nederlandse Belastingdienst. Voor meer gedetailleerde informatie over deze regelgeving verwijzen we naar de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Asperion beschikt over een boekingsmethode en rapportagefunctie "BTW betaald in EU" waarmee snel overzichten per land gemaakt kunnen worden. Overzichten die nodig zijn om een aangifte tot terugvordering te kunnen doen. De functie betreft dus de betaalde BTW die apart en dus niet via de gebruikelijke (binnenlandse) omzetbelasting aangifte kan worden teruggevorderd.
  EU Flag -BTW_EU 

Hoe werkt het?

Buitenlandse inkoopfacturen en bonnetjes met BTW betaald in een ander EU-land, kunnen bij het boeken worden gekoppeld aan een nieuwe, EU-land afhankelijke BTW code. Om de rapportage functie te gebruiken en het overzicht met de betaalde BTW te kunnen genereren, moet er per EU-land waar BTW betaald is, dus eerst een aparte BTW-code aangemaakt worden.


Een Grootboekrekening voor een land aanmaken

Binnen Asperion heeft elke BTW code een eigen grootboekrekening. Ontbreekt een geschikte grootboekrekening om deze BTW code aan te kunnen maken en om de BTW die is betaald in een bepaald land te boeken, dan moet die grootboekrekening eerst aangemaakt worden.
Maak een grootboekrekening als volgt aan :

Kies Menu :
Algemeen > Setup Wizard > Rekeningschema > Grootboekrekeningen.

en klik op Toevoegen . Type vervolgens de vereiste informatie in.

 Voor uitgebreide instructies voor het aanmaken van grootboekrekeningen, klik hier.

Nu kan de bij de grootboekrekening behorende BTW code worden aangemaakt.

  GBrek EU Aanmaken 

Een BTW code voor een land aanmaken

Kies Menu ;  Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > BTWCodes

en voeg een Inkoop BTW code toe. Koppel de nieuwe BTW code direct aan de bijbehorende grootboekrekening, in dit geval rekening 1555 :

BTWcode EU Aanmaken

BELANGRIJK : Omdat de bedragen gekoppeld aan deze BTW code niet teruggevorderd kunnen worden via de (binnenlandse) omzetbelasting aangifte, mogen ze hier dus (via het “regelnummerveld”) ook niet aan gekoppeld worden. Daarom moet gekozen worden bij Rubriek / regelnummer aangifte OB : Niet mee naar aangifte omzetbelasting".

De bedragen gekoppeld aan deze BTW code komen nu niet mee op de aangifte omzetbelasting, maar kunnen met deze speciale rapportage functie worden opgevraagd.

 

Rapportage van in buitenland betaalde BTW

Door bijvoorbeeld alle Franse facturen en bonnen waarover BTW is betaald te boeken met de voor Franse facturen aangemaakte BTW code (in dit voorbeeld INKFR - BTW betaald in Frankrijk), wordt het mogelijk om de betaalde BTW,  in het bovenstaande voorbeeld verzameld op grootboekrekening 1555, weer te geven in een speciaal rapport.

Kies Menu : Extra > Omzetbelasting > BTW betaald EU 

Het overzicht verschijnt met de specificatie van alle betaalde BTW per factuur en de totalen per land.

Er kan een rapport in Excel of in pdf formaat aangemaakt worden door op de respectievelijke iconen te klikken. Door indienen van deze rapportage bij de belastingdienst kan de teruggave worden aangevraagd. 

BTW_EU Rapport

Tip
Bewaar het gegeneerde rapport in het elektronisch dossier zodat u achteraf altijd kunt controleren welke perioden en bedragen u reeds teruggevorderd heeft.

Nuttige links :

Tags BTW BTW in EU
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.