BTW aangifte

Aanmaken van een BTW suppletie aangifte.

Aanmaken van een BTW suppletie aangifte

Elke BTW plichtige onderneming dient op tijd de BTW aangifte in te dienen. Worden er achteraf in het tijdvak dat reeds is ingediend nog aanpassingen gedaan die betrekking hebben op de BTW dan is er een nieuwe aangifte nodig: de suppletie die de eerdere aangifte(n) vervangt.

Het aanmaken van een suppletie aangifte lijkt heel veel op het maken van een "gewone" BTW aangifte. Dit laatste wordt op een aparte instructiepagina uitgelegd. Lees meer.....

Er is ook een eenvoudigere BTW aangifte flow beschikbaar. Hiervoor moet wel de juiste instelling in de Setup Wizard gedaan worden. Lees meer....

Nog geen BTW aangifte gedaan?  - Lees dan eerst de algemene informatie over de BTW functies, de instellingen en het beheer van aangiften. Gebruik hiervoor de volgende nuttige links :
- Algemene informatie over de BTW functies
- Het beheer van aangiften BTW

Header Suppletie

Kenmerken van een Suppletie aangifte

Een suppletie aangifte is alleen nodig en wordt alleen maar gemaakt over perioden waarover al een eerdere BTW aangifte is gedaan.
Startpunt voor een suppletie aangifte is daarom een bestaande aangifte of aangiften die geheel zijn afgehandeld.
Verdere kenmerken :

De functionele mogelijkheden en beperkingen worden hoofdzakelijk ingegeven door hetgeen de belastingdienst al dan niet toestaat of kan verwerken. Dit kan van tijd tot tijd veranderen. Asperion zal de software daar zo snel mogelijk op afstemmen. Het verdient altijd aanbeveling om, bij twijfel, de website van de belastingdienst te raadplegen over de laatste ontwikkelingen in regelgeving omtrent BTW aangiften en suppleties.

 

 

Een Suppletie aangifte aanmaken

Voor het aanmaken van een suppletie aangifte moet een nieuwe omzetbelasting berekening gestart worden. Kies daarvoor :

Menu :Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > BTW Aangifte (Tab: BTW)

De Aangifte beheer pagina wordt getoond met een overzicht van aangiften die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion in het geselecteerde jaar.

BTW Overzicht Aangiften Met Tips.

Op het scherm worden aangiften en suppleties uit het lopende boekjaar getoond.

Asperion verzamelt de BTW bedragen en grondslagen uit de administratie en vult deze in de suppletie aangifte in, berekent vervolgens de verschillen en stelt daarmee een nieuwe aangifte samen :

Suppletie Nieuw Met Tips

De suppletie aangifte is nu in Concept aangemaakt en wordt in de aangifte beheerpagina ook zo aangegeven. De aangifte kan nog gewijzigd of zelfs verwijderd worden indien nodig.

 

Suppletie aangifte definitief maken

Als een concept aangifte klaar is dan kan deze definitief gemaakt worden.

U keert terug naar de Aangifte beheer pagina. De aangifte is definitief en klaar voor verzending. U kunt de aangifte nog steeds wijzigen of verwijderen.

Als de administratie met de setup Wizard zo is ingesteld dat de accountant de BTW aangifte controleert, dan kan de gebruiker de aangifte zelf niet definitief maken totdat de accountant hiervoor accoord heeft gegeven.

 

Aangifte versturen of indienen

De handelingen voor het versturen van een aangifte zijn apart beschreven. Lees meer...

 

Voor accountants : Aangifte laten accorderen via de Asperion PortalDesk

Als de administratie van de module PortalDesk is voorzien, dan kan een accountant of boekhouder die de aangifte voor zijn/haar cliënt aanmaakt, de aangifte eerst ter accordering aan de cliënt aanbieden.
In het overzicht van aangiften wordt dan op de regel met de nieuwe aangifte, achteraan  de knop Accorderen getoond.
Deze knop verschijnt overigens alleen als er aan de administratie een module PortalDesk  is gekoppeld.

BTWaangifteaccorderenknop

Klik hier als u meer wilt weten over de mogelijkheid om BTW aangiften door uw cliënt via de portal te laten accorderen.

 

 

Nuttige link : Lijst met alle online Help pagina's over de BTW functies

 

 

Tags suppletie
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.