AdmInbox ZZP

De complete boekhouding voor ZZP-ers!
De Menu uitgelegd

Het menu van de AdmInbox ZZP

Het menu van de module ziet er als volgt uit :

 Menu2

 

De bovenste regel van dit menu zal ten alle tijde op uw scherm te zien en te gebruiken zijn. Door de muis over een menutitel te plaatsen zal het menu "uitklappen" en worden de verschillende functies in het menu zichtbaar. Kies met de muis er een uit en klik erop.

De meest logische werk volgorde is van links naar rechts

De menu functies staan van links naar rechs in de volgorde waarin het meest gewerkt zal worden. Eerst zullen facturen en bonnen ingescand worden (menu Scans verwerken). Vervolgens worden verkoopfacturen gemaakt (menu Verkoop). Dit menu, evenals het volgende menu (Inkoop) kan ook gebruikt worden om nog niet betaalde facturen in de gaten te houden. Dat betalingen en ontvangsten  zijn gebeurd staat op de bankafschriften die in het volgende men (menu Bank) verwerkt en gecontroleerd kunnen worden. Aan het einde van elk kwartaal wordt de BTW aangifte belangrijk (menu Belasting) . En om periodiek te zien hoe u er voorstaat zal blijken uit de beschikbare rapportages (menu Rapportages). Het laatste menu Instellingen heeft u slechts af- en toe nodig. Als u klaar bent klikt u op Afmelden.

Doel en gebruik van elk menu item zal hier kort worden beschreven

 

Startpagina              

Startpagina

Dit is het eerste scherm dat u na inloggen ziet. Het is een goed gebruik om naar deze pagina terug te keren als u in de administratie hebt gewerkt.

  • Om snel terug te keren naar de Startpagina klikt u op de titel van dit menu.

Terugkeren naar de Startpagina is echter niet strikt noodzakelijk. U kunt immers via het menu direct naar een andere functie overstappen.

HelpDesk

In dit scherm worden alle ondersteuningsmogelijkheden gegeven die tot uw beschikking staan als u vragen mocht hebben.

 Scans Verwerken Menu  

Scans verwerken

In dit menu staan alle functies voor het aanleveren en verwerken van scans van inkoopfacturen en bonnen
Scannen, uploaden en registreren van scans kan overigens ook met de Asperion Mobile app.

Inscannen

Als over een scanner beschikt wordt, dan kan met deze functie een bon direct in de administratie gescand worden.
Klik hier voor méér info.

Scan Uploaden

Scans die al op uw PC staan kunnen met deze uploadfunctie in de administratie gebracht worden.
Klik hier voor méér info.

Scans bewerken

Bestaat een scan uit meerdere pagina's met facturen en bonnen? Met deze functie kunnen scans met meerdere pagina's opgeknipt worden of pagina's van een factuur samengevoegd worden tot één bestand.
Klik hier voor méér info.

Scans registreren

Als scans niet automatisch herkend en geregistreerd zijn dan kan je hier de ontbrekende informatie toevoegen zodat de scan alsnog goed verwerkt wordt.
Klik hier voor méér info.

Electronisch dossier

In het elektronisch dossier kunt u alle digitale informatie opslaan die bij uw administratie hoort. Zoals contracten, aantekeningen, belastingaanslagen etc. Klik hier voor méér info.

Verkoop Menu  

Verkoop

Dit menu bevat alle functies die met de verkoop te maken hebben.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers worden in de beschrijvingen ook wel klanten of debiteuren genoemd.
De belangrijkste gegevens van uw klanten zijn nodig om uw facturen correct te adresseren en de verwerking van de facturen die u aan hen hebt gestuurd.
Klik hier voor meer informatie

Factureren

Hier kunt u verkoopfacturen aanmaken.
Klik hier voor meer informatie

Artikel beheer

Door een steeds terugkerende verkopen (bijvoorbeeld uren of producten of diensten) als artikel aan te maken kan er veel sneller en altijd tegen dezelfde prijs gefactureerd worden.
Klik hier voor meer informatie

Factuur overzicht

Dit is een rapportage waarin alle verkoopfacturen getoond worden en eventueel als pdf aangemaakt kunnen worden.

Openstaande facturen

Facturen die uw klanten nog niet aan u betaald hebben staan in deze lijst. Dan weet u van wie u nog geld krijgt.

Omzet per opdrachtgever

Dit is een rapportage. Na afloop van een periode of jaar kan het nuttig zijn om per klant te zien welke omzet er gegenereerd is.

Inkoop Menu  

Inkoop

Dit menu bevat alle functies die met de inkoop te maken hebben

Leveranciers

Leveranciers worden in de beschrijvingen ook wel crediteuren genoemd.
De belangrijkste gegevens van uw leveranciers zijn nodig zodat Asperion uw inkoop facturen goed kan  herkennen bij het verwerken van de scans van inkoopfacturen.

Openstaande facturen

Facturen van uw leveranciers die u nog niet betaald hebt staan in dit overzicht.

Factuuroverzicht

Dit is een rapportage waarin alle inkoopfacturen getoond worden en eventueel als pdf aangemaakt kunnen worden.

Inkopen per leverancier

Dit is een rapportage. Na afloop van een periode of jaar kan het nuttig zijn om per leverancier te zien hoeveel er ingekocht is.

Bank Menu  

Bank

Bankafschriften

Hier kunnen de via de bank gedane betalingen en ontvangsten gecontroleerd worden en vergeleken worden met de betaalde inkoop- en verkoop facturen. Deze handeling wordt "Afletteren" genoemd en zorgt ervoor dat u precies weet welke facturen u al betaald heeft en welke verkoopfacturen uw klanten al betaald hebben.

Bankmutatie zoeken

Dit is een handige functie om bij- of afschrijvingen in het verleden terug te vinden.

Trefwoorden beheer

Trefwoorden worden gebruikt om bij- of afschrijvingen zo veel mogelijk automatisch af te letteren met de overeenkomstige verkoop- en inkoopfacturen en bonnen die al in de administratie zijn geregistreerd.

BTW Menu

Sneltoets BTW

 

Belasting

Eens in het kwartaal moet een BTW aangifte gedaan worden. Dan wordt deze functie belangrijk. Asperion zal u er op tijd aan herinneren, direct na afloop van elk kwartaal.

BTW aangifte overzicht

Hier wordt het overzicht gegeven van aangiften die gedaan zijn. Wanneer zijn ze verzonden? Zijn ze wel op tijd betaald?. Dit overzicht is handig om dat op te zoeken.

Wilt u tussentijds weten hoeveel aan BTW u al moet gaan afdragen of terug kunt ontvangen? Klik dan op de BTW sneltoets op de startpagina!. Na afloop van elk kwartaal is het tijd om de aangifte te maken, te versturen en te betalen.
Klik hier voor instructies......

Menu Rapportages

 

 

 

 

Vaste Activa

 

Rapportages

Met de beschikbare rapportages krijgt u al uw bedrijfsresultaten netjes en overzichtelijk gerangschikt in rapportvorm. Zowel op het scherm als in de vorm van een pdf of een excel bestand.

Resultaten per periode

In deze rapportage worden per periode (maand), de bedrijfsresultaten weergegeven.

Balans - Winst/Verlies

In deze rapportage wordt het bedrijfsresultaat t/m het einde van een bepaalde periode weergegeven. Dat wordt een balans en Winnst/Verlies rapportage.genoemd.

Vaste Activa Beheer

Dure bedrijfsmiddelen worden activa genoemd en kunnen met deze functie beheerd worden. Hier vindt u ook het boekwaarde overzicht. Start de functie met het menu of gebruik de snelkoppeling op de Startpagina. Lees meer.....

Instellingen Menu  

Instellingen

Dit menu hoeft alleen af- en toe gebruikt te worden.Daarom staat dit menu ook helemaal aan de rechterkant van het scherm..

Setup Wizard

De Setup Wizard heeft u al aan het begin, direct na uw eerste inlog, doorlopen. Hier opnieuw iets instellen is in principe niet meer nodig.

Mijn wachtwoord

Hier kunt u uw wachtwoord aanpassen wanneer u dat wilt.

Mijn profiel

Hier kunt u uw eigen gegevens aanpassen, bijvoorbeeld als u van emailadres verandert.

Beginbalans

De beginbalans bevat de startwaarden van belangrijke gegevens. Zoals uw banksaldi en de betalingen die u nog moet ontvangen van uw klanten of die u nog moet betalen aan de fiscus en aan leveranciers. Het gaat in dat laatste geval over facturen die betrekking hebben op de periode vóórdat u met de Asperion administratie begon.

Afmelden Menu  

Afmelden

Klik op dit menu item om de applicatie af te sluiten.

 

 

 

 

 

Tags zzp AdmInbox zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.