Het beheer van Vaste Activa

Lite versie geschikt voor niet-boekhouders en ZZP-ers.

Het beheer van Vaste Activa

Versie Lite, de versie voor eenvoudig activa beheer

   


Deze versie van de Vasta Activa functie is speciaal ontwikkeld voor administraties met eenvoudig activa beheer: alles is vooraf ingesteld en afschrijvingen worden automatisch gegenereerd. Aangeschafte  bedrijfsmiddelen, zoals een kantoormeubel of een voertuig, kunnen bij het boeken van de aanschaf (inkoopfactuur) direct bij het registreren als activum vastgelegd worden. Alle nodige afschrijvingen vinden vervolgens automatisch plaats en er is steeds een actueel boekwaardeoverzicht beschikbaar.
Het handmatig genereren van afschrijvingen is dus niet nodig. Deze versie bevat alle basisfuncties voor het aanmaken en beheren van activa. Voor speciale situaties is er een uitgebreidere versie van het Activa Beheer beschikbaar.  Lees meer....

Hoe staat een activum in de administratie?
Een activum behoort tot het eigendom van een onderneming, dus de waarde ervan moet in de administratie verantwoord worden. De boekwaarde van een activum is de aanschafwaarde minus de afschrijvingen dus de waarde waarvoor het activum effectief op de balans staat. De Vaste Activa administratie zorgt ervoor dat elk activum voor de correcte boekwaarde in de administratie is opgenomen.
Lees meer over het boekwaardeverloop van een activum...

    

Lite Intro

In gebruik nemen

Vaste Activa

     

Om de nieuwe functie te gebruiken maak dan de volgende menu selectie :

  • AdminBox ZZP menu : Rapportages  >  Vaste Activa Beheer

 of gebruik op het Startscherm de snelkoppeling voor de functie.

 

 

Een nieuw activum toevoegen

Wanneer de aanschaf van een bedrijfsmiddel vastgelegd wordt via de inkoopfactuur, kan worden aangegeven dat het een activum betreft.
Asperion zorgt er dan vervolgens voor :

Raadpleeg de instructies voor het op deze wijze registreren van nieuwe activa. Lees meer....

 

Afschrijvingen volledig automatisch

De aanschafkosten van een bedrijfsmiddel mag niet in een keer als kosten worden opgevoerd. Het bedrijfsmiddel wordt geactiveerd en de kosten worden over meerdere perioden verdeeld. Met behulp van het maandelijks afschrijven worden de kosten opgenomen in het resultaat en wordt de boekwaarde verlaagd. Deze maandelijkse afschrijvingen worden automatisch door het programma gegenereerd in de vorm van een afschrijvingsjournaalpost: nadat deze journaalpost is gegenereerd wordt het afgeschreven bedrag op het activum opgenomen op de balans (cumulatieve afschrijving) en het afgeschreven bedrag wordt als kosten geboekt in de Winst & Verlies. Een activum dat wordt afgeschreven in bijvoorbeeld 60 perioden kan dus over 5 jaar 60 journaalposten opleveren.

Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar ook met deze beknopte versie Lite worden de vereiste boekingen correct verwerkt zonder dat u hiervoor een handeling hoeft te verrichten. Zodra een nieuw jaar is aangebroken zullen alle afschrijvingen voor alle activa in het nieuwe jaar ook automatisch aangemaakt worden.

 

Het Boekwaarde overzicht

Met elke afschrijving daalt de boekwaarde van een activum. In het boekwaardeoverzicht worden alle activa getoond die in de loop der tijd zijn aangeschaft en hun boekwaarde op enig moment.

menu : Rapportages  > Vaste Activa Beheer  > TAB Boekwaarde overzicht

Het is een belangrijk rapport want het geeft aan wat de onderneming aan bedrijfsmiddelen bezit en wat hun huidige boekwaarde is, immers het overzicht toont de oorspronkelijke aanschafwaarde en de perodieke afschrijvingen die er sinds de aanschaf zijn gedaan.

Boekwaarde Overzicht Lite

Het Boekwaarde overzicht verschaft inzicht in en overzicht over alle activa en dient tevens om de aansluiting met grootboek en balans aan te kunnen tonen.
Om die reden kan de fiscus bij een controle vragen om dit overzicht.

Boekwaarde Eindejaar

In de Winst & Verlies rekening c.q. het resultatenoverzicht (resultaten per perioden), komt het bedrag aan afschrijvingen in het boekjaar overeen met het boekwaardeoverzicht. In het bovenstaand boekwaarde overzicht bedraagt dit € 5.197,50 afgerond op hele euro's, dit is in het resultatenoverzicht terug te vinden :

WV Detail

De activumdetails

Alle activa die in de loop der tijd zijn aangeschaft zijn ook terug te vinden in de lijst met activa.

menu : Rapportages  > Vaste Activa Beheer  > TAB Activa
 

Activa Lijst

Als er sprake is van een groot aantal activa, dan kan een bepaald activum snel gevonden worden door gebruik te maken van de filterinstellingen.
Klik op de naam van een activum om méér over dat activum te vinden of klik op het pennetje op dezelfde regel.

Activum Details Lite

 

Afboeken van een activum

Een activum dat niet verloren is gegaan en niet meer aanwezig is, kan afgeboekt worden. Het activum wordt dan verwijderd van de balans en komt dan ook niet meer in het actuele boekwaardeoverzicht voor. De details en de afschrijfhistorie van het activum blijven uiteraard voor raadpleging beschikbaar.

Bij het afboeken van een activum wordt een verlies geboekt op de Winst & Verlies rekening ter hoogte van de boekwaarde die het activum heeft op het moment van afboeken. Dit alles wordt automatisch verwerkt in de administratie.

Om een activum af te boeken gebruikt u de knop Afboeken op de activum details TAB. Als deze knop is uitgegrijsd, klik dan eerst op Wijzigen om vervolgens de knop te kunnen gebruiken.

Afboeken Lite

Als datum kan alleen een datum worden ingevoerd van "vandaag" of verder in het verleden omdat het hier gaat over iets wat reeds gebeurd is.

Verkoop van een activum

Een activum dat niet meer nodig is voor de onderneming kan nog steeds te gelde gemaakt worden door het te verkopen. U maakt daarvoor een verkoopfactuur aan voor de waarde waartegen het activum verkocht wordt. Tegelijkertijd boekt u het verkochte activum af met de afboekfunctie. Het netto verschil tussen de verkoopwaarde (excl. BTW) en de boekwaarde op het moment van afboeken bepaalt dan of er netto (boek-)winst of verlies gemaakt wordt op het activum. Dit wordt automatisch in de administratie verwerkt.

 

Voor de gevorderden.....

Er zijn een aantal functies voor Vaste Activa waarin deze lite versie niet voorziet. Die functies kunnen eventueel uitgevoerd worden door uw accountant als deze over een Asperion Accountancy Dashboard beschikt. Maakt u geen gebruik van een accountant dan heeft u voor onderstaande functies de uitgebreidere versie van de Vaste Activa functie nodig. Hiermee kunnen functies uitgevoerd worden zoals o.a.:

Deze functies staan uitgebreid in de online Help beschreven. Lees meer.....

Informeer eventueel bij de Asperion HelpDesk voor beschikbaarheid.

 

 

Tags Activum details Overzicht vaste activa boekwaarde overzicht
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.