Debiteuren stamgegevens

Aanmaak, en beheer van debiteuren gegevens
en instellingen

    • Home
    • -
    • Debiteuren gegevens

De Debiteurenkaart

De gegevens van debiteuren behoren tot de zogenaamde stamgegevens van de administratie en ze worden bewaard op de debiteurenkaart. Het juist en zo volledig mogelijk invullen van stamgegevens is voor de administratie van essentieel belang. Deze gegevens hoeven slechts éénmalig ingevoerd te worden zodat ze vervolgens overal gebruikt kunnen worden waar ze in het programma nodig zijn. Dat scheelt tijd, zoekwerk en vooral ook mogelijke fouten bij de invoer.

Daarnaast is via de debiteurenkaart ook dynamische informatie uit de administratie te vinden die betrekking heeft op de debiteur, o.a. op het tabblad ‘Facturen’ en ‘Aanmaningen’. Ook kan op de debiteurkaart informatie bewaard worden over contactpersonen, belangrijke correspondentie en reclamaties.

Het overzicht van alle debiteurkaarten is te vinden via het Menu: Verkoop > Debiteuren: Overzicht

Klik op een debiteur en de debiteurkaart wordt geopend. Bijvoorbeeld:

Deb Details

 

Nuttige links :

Tags Debiteurkaart zzp debiteur / opdrachtgever details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.