De module Facturatie

Aanmaak en beheer van verkoopfacturen

Aanmaak en beheer van verkoop facturen

Met de facturatie functie kunnen Verkoopfacturen aangemaakt- en verstuurd worden.

 

Facturatiescherm2

 

Vóórdat u begint....

Een verkoopfactuur is altijd bestemd voor een klant, opdrachtgever oftewel debiteur. Zorg er dus voor dat, vóórdat een verkoop factuur gemaakt wordt, de debiteur al is toegevoegd in de administratie. Lees hier hoe debiteuren worden toegevoegd.....

 

De facturatie flow

Het facturatie proces verloopt in een aantal stappen.

Nieuwe factuur aanmaken

Een nieuwe factuur wordt een conceptfactuur genoemd. Nieuwe factuurregels kunnen toegevoegd worden en bestaande regels kunnen gewijzigd worden. Na het opslaan van een concept factuur zal deze toegevoegd worden aan het facturatiescherm in de lijst met andere conceptfacturen.
Klik hier voor het gebruik van de functie...

Een factuur definitief maken

Als een conceptfactuur klaar is dan kan deze factuur definitief gemaakt worden. De factuur wordt dan van een factuurnummer voorzien en is dan niet meer te veranderen.

Definitieve facturen versturen

Elke factuur moet naar de klant/debiteur verstuurd worden. Dit kan per email direct vanaf het facturatiescherm (als het emailadres van de debiteur op de debiteurkaart is ingevuld!). Ook kan een pdf gedownload worden om deze af te drukken en per post te versturen.

Facturen doorboeken

Definitieve facturen moeten uiteindelijk doorgeboekt worden naar de omzet zodat ze in de rapportages worden meegenomen. Het verdient aanbeveling om dit pas te doen nadat gecontroleerd is of de factuur al verzonden is naar de klant/debiteur.

  

 

Facturatieflow

Speciale facturen en functies

Er zijn, naast de beschreven flow, nog een aantal ander factuurvormen en functies mogelijk.

Proforma facturen

Dit zijn facturen die naar een klant gestuurd kunnen worden als deze bijvoorbeeld vooruit moet betalen. Als de betaling binnen is dan kan de proforma factuur met een muisklik in een definitieve factuur veranderen om nar de klant te versturen en vervolgens ook door te boeken. Proforma facturen krijgen géén factuurnummer en ze kunnen daarom ook gewijzigd worden na verzending en/of verwijderd worden als blijkt dat ze niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de klant nooit heeft betaald.
Proforma facturen beginnen als concept factuur. Een geopende conceptfactuur kan met één muisklik op de knop Proforma bewaard worden als een proforma factuur.  Proforma facturen worden in een aparte lijst op het facturatie overzichts scherm weergegeven.
Lees hier hoe proforma facturen aangemaakt- en gebruikt worden....

Credit facturen

Soms is het nodig dat een verkoop factuur gecrediteerd. Een creditfactuur op basis van de originele factuur is dan snel gemaakt.
Klik hier voor het gebruik van de functie...

Vaste facturen

Wanneer regelmatig eenzelfde factuur voor eenzelfde debiteur (of debiteuren) aangemaakt moet worden, dan is de Vaste Facturen functie een uitkomst die veel repetetief werk kan besparen.
Klik hier voor het gebruik van de functie...

Kopiëren van concept facturen

Conceptfacturen die eerder zijn aangemaakt kunnen eenvoudig worden gekopiëerd en dat kan een hoop werk schelen:
Klik hier voor het gebruik van de functie...

Tags Factureren aanmaak en beheer van verkoopfacturen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.