AdmInbox ZZP

De complete boekhouding voor ZZP-ers!
De Startpagina uitgelegd

De functies van de Startpagina van de AdmInbox ZZP

Na het uitvoeren van een functie in een Asperion administratie, zoals het uploaden van scans of het maken van facturen, kan altijd weer worden teruggekeerd naar de Startpagina door op het eerste menu item Startpagina te klikken dat zich op alle schermen direct onder het Asperion logo linksboven bevindt.

 Startpagina Mrt 2019

 

Menu

Via het menu kunnen alle functies gestart worden. Voor sommige functies zijn ook sneltoetsen op het scherm beschikbaar. Lees meer.....

 

Zelf de BTW aangifte aanmaken, versturen en direct betalen

Sneltoets BTW    Asperion berekent voortdurend het actuele saldo van de af te dragen of te ontvangen BTW gedurende het kwartaal.
Na afloop van een kwartaal zal er op het startscherm geattendeerd worden dat het tijd wordt om een aangifte te doen over het zojuist afgelopen kwartaal.
  • Klik op de BTW sneltoets en de vooringevulde BTW aangifte wordt getoond.

 

 

 

 

 

Tags zzp AdmInbox zzp Home Startpagina-ZZP
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.