Het beheer van Vaste Activa

De versie voor ervaren boekhouders

Het beheer van Vaste Activa

De uitgebreide versie: voor accountants en boekhouders

Deze versie van de Vaste Activa functie is speciaal ontwikkeld voor accountants en boekhouders die zelf hun activa willen beheren. 
Aangeschafte activa kunnen op meerdere manieren geregistreerd worden via de aanschaf (inkoopfactuur) of door handmatig toevoegen van een reeds bestaand activum. Activa typen, afschrijfmethoden en afschrijvingstermijn kunnen zelf worden ingesteld en daarnaast kan er o.a. tussentijds worden afgeschreven,  gedesinveerd, afgeboekt etc.

Er is ook een Lite versie  met beperkte functionaliteit beschikbaar en is onderdeel van de module AdmInbox ZZP. Ook met weinig kennis van activabeheer worden deze toch correct vastgelegd en verwerkt in de administratie omdat het programma dit voor u uitvoert.
Lees meer....

    

XL Intro

Werken cliënt en accountant samen in de administratie, dan heeft de accountant extra mogelijkheden om de Vaste Activa administratie te beheren. Het belangrijkste verschil tussen de versies is de beschikbare functionaliteit om activa aan te maken en te beheren. De accountant beschikt steeds over de uitgebreide versie voor Activa Beheer en kan dus de draad oppakken vanuit het dashboard voor situaties waar de cliënt even niet uitkomt en/of handelingen verrichten waar de cliënt geen mogelijkheid voor heeft.

Hoe staat een Activum in de administratie?
Een activum behoort tot het eigendom van een onderneming, dus de waarde ervan moet in de administratie verantwoord worden. De boekwaarde van een activum is de aanschafwaarde minus de afschrijvingen dus de waarde waarvoor het activum effectief op de balans staat. De Vaste Activa administratie zorgt ervoor dat elk activum voor de correcte boekwaarde in de administratie is opgenomen.  Lees meer over het boekwaardeverloop van een activum...

Beschikbare functies voor de uitgebreide versie van Vaste Activa beheer

Voor het beheer van activa staat een veelheid aan functies tot uw beschikking:

Instellingen vooraf

  Het gebruik van de Vaste Activa functie vereist vooraf een beperkt aantal instellingen in de administratie. Als dit eenmaal is gebeurd, dan zal het toevoegen en beheren van activa snel, efficiënt en vooral consistent verlopen.Ga naar Instellingen voor Vaste Activa.....

Invoer van bestaande activa

  In de praktijk zult u op het moment dat u begint met de Vaste Activa administratie, al over activa beschikken. Deze activa moeten eerst ingevoerd worden voor de effectieve boekwaarde waarvoor ze op dat moment op de balans staan. Na de invoer van alle activa kan met de Activa rapportage gecontroleerd worden of er een correcte aansluiting is met het totaal aan boekwaarden op de (begin)balans.
Ga naar de Invoer van bestaande activa.....

Nieuwe activa toevoegen

  Bij aanschaf van een nieuw activum wordt de inkoopfactuur direct op de balansrekening voor aanschaf van activa geboekt. Vervolgens kan met een registratiefunctie een nieuw activum uit die factuur gegenereerd worden. Lees meer....

Boekwaarde overzicht

Controle overzicht

  Er is een Boekwaarde overzicht en een Controle overzicht beschikbaar die tezamen inzicht in- en overzicht over alle activa geven alsmede de aansluiting met grootboek en balans aan kunnen tonen.

Periodieke afschrijvingen genereren

  Elke afschrijving op een activum vormt een kostenpost op de Winst- en Verlies rekening. Tegelijkertijd wordt op de balans het cumulatieve totaal aan afschrijvingen voor dat activum opgehoogd. Dit alles wordt bereikt door het genereren van een afschrijvingsjournaalpost. Deze journaalpost kan met een paar muisklikken voor alle activa tegelijkertijd worden gegenereerd. Lees meer....

Extra afschrijven van activa

  Het komt voor dat de boekwaarde van een activum hoger is dan de waarde van dat activum in het economisch verkeer. Als het fiscaal toegestaan is, dan kan er extra op dat activum afgeschreven worden. Lees meer....

Verkoop van activa
(Desinvestering)

  Bij verkoop van een activum is sprake van een desinvestering. Aan de hand van de geboekte verkoopfactuur kan de desinvesteringsjournaalpost automatisch aangemaakt worden en krijgt het activum de status "Afgeboekt". Lees hoe u kunt desinvesteren....

Afboeken van activa

  Een activum dat niet meer te gebruiken is of verloren is gegaan, kan afgeboekt worden. Het activum wordt dan verwijderd van de balans en komt dan ook niet meer in het actuele boekwaardeoverzicht voor. De details en de afschrijfhistorie van het activum blijven uiteraard voor raadpleging beschikbaar. Lees meer.....
Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.