Vaste Activa desinvesteren

Activa desinvesteren gaat met een paar muisklikken

Activa desinvesteren

Bij verkoop van een activum is sprake van een desinvestering. Het activum zal effectief afgeboekt moeten worden van de balans en de Vaste Activa administratie zal er dan ook niet meer op afschrijven. Een desinvestering kan met een paar muisklikken gebeuren. Door bij verkoop van bijvoorbeeld een vervoermiddel de verkoopfactuur direct op de balansrekening voor aanschaf van "Vervoermiddelen" te boeken, kan deze met de activa registratiefunctie met 1 muisklik afgeboekt en verwijderd worden van de lijst met aanwezige activa. Het activum krijgt de status "Afgeboekt door desinvestering". De complete historie van het activum blijft uiteraard bewaard.

Voordat u met de volgende stappen begint, zorg er dan voor dat de verkoopfactuur correct is geboekt en gejournaliseerd.De uitleg geschiedt aan de hand van een voorbeeld van een voertuig dat verkocht wordt en waarvan de verkoopfactuur is geboekt op balansrekening "50-Vervoermiddelen".

Registreren verkoopfactuur als desinvestering

De lijst met alle inkoop- en verkoopfacturen wordt getoond die geboekt zijn op een balansrekening voor aanschafwaarden van activa:

 Va _registreren2

 

Staan er meerdere activa op de factuur?
Dat is uiteraard geen probleem. Voor elke factuurregel boeking die geboekt is op een balansrekening voor de (aanschafwaarde van) activa zal een aparte regel in dit overzicht komen zodat elk activum apart geregistreerd of gedesinvesteerd kan worden. Zorg bij de factuurboeking er wel bij dat de totale waarde van aanschaffingen die tot één activum behoren (bijvoorbeeld een PC met een toetsenbord en monitor) als één bedrag geboekt worden op de balansrekening.

 

VA_desinvestselect

Als alle instellingen correct zijn, keer dan terug naar het overzicht van alle activa met de knop Overzicht.

Het gedesinvesteerde activum zal in de lijst voortaan alleen zichtbaar zijn als er gefilterd wordt op afgeboekte activa.

 

Nuttige links :

Tags Desinvesteren nog te registreren vaste activa
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.