Vaste Activa instellingen

Voor de Vaste Activa functie zijn een
beperkt aantal instellingen nodig

Het gebruik van de Vaste activa functie vereist vooraf een beperkt aantal instellingen in de administratie. Als dit eenmaal is gebeurd dan zal het toevoegen en afschrijven van activa snel, efficiënt en vooral consistent verlopen.

Veel activa worden vaak op soortgelijke wijze afgeschreven: eenzelfde afschrijvingstermijn, afschrijvingsmethode en/of restbedrag. Door het gebruik van Activa Typen wordt bereikt dat gelijksoortige activa, bijvoorbeeld voertuigen, steeds op dezelfde consistente wijze worden afgeschreven. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat voor elk nieuw activum een groot aantal afschrijvingsinstellingen elke keer opnieuw ingevoerd moet worden.
Elke administratie zal dus van de benodigde Activa Typen voorzien moeten worden. Het kan zijn dat deze al zijn aangemaakt of bestaan in de administratie
. Voor de aanmaak kan het nodig zijn dat eerst de juiste Grootboekrekeningen voor activa aangemaakt worden. Misschien moet er ook nog een apart Dagboek 'Memoriaal voor afschrijvingen' worden aangemaakt.

Activa instellingen maken

Menu :  Algemeen > Setup Wizard > Vaste Activa en klik op het tabblad Instellingen


Activainstellingen2

 

 

Activa typen aanmaken

Overzicht Activa Typen
Voorbeeld van een aantal aangemaakte Activa typen. De nummers geven de gekoppelde grootboekrekeningen aan.
Door de muispointer over een rekeningnummer te bewegen wordt de omschrijving van de rekening zichtbaar.


De lijst met Activa Typen kan in eerste instantie leeg zijn. Het aanmaken van een Activum Type gaat als volgt:

  • Klik op Toevoegen

  • Geef het type een naam die kenmerkend is voor alle activa van dit type zoals Inventaris of Machines en Installaties.

  • Vul de overige velden in, kies de juiste grootboekrekeningen en klik op Opslaan.

VA_add _type
Voorbeeld van de aanmaak van een Activum Type. Elk nieuw activum van dit type wordt vervolgens automatisch gekoppeld en wordt op de ingestelde wijze afgeschreven.

Grootboekrekeningen voor activa

Voor elk activum zullen de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen op aparte balansrekeningen geboekt worden. Ook een aparte balansrekening voor herinvesteringen zou nuttig kunnen zijn alsmede aparte Winst/Verliesrekeningen voor boekwinsten/verliezen en afschrijvingen die t.l.v. de winst- en verliesrekening geboekt zullen worden. Als deze rekeningen nog niet in het rekeningschema beschikbaar zijn, dan zullen deze uiteraard aangemaakt moeten worden.
Klik hier voor instructies voor het toevoegen van grootboekrekeningen.

Tip !
Door een herinvesteringsrekening in te stellen kunnen boekwinsten apart op de balans geboekt worden voor eventuele latere herinvestering. Maakt u geen gebruik van een herinvesteringsregeling? Kies dan bij deze instelling voor dezelfde winst/verliesrekening als voor boekwinst/verlies (laatste grootboekrekening).


Dagboek Memoriaal voor afschrijvingen

Het verdient aanbeveling om voor afschrijvingen een apart dagboek te gebruiken met bijvoorbeeld als titel: Memoriaal Afschrijvingen.
Bij het boeken van afschrijvingen kan dan steeds voor dit dagboek gekozen worden.
Klik hier voor instructies voor het toevoegen van een dagboek.

 

Nuttige links :

 

Tags Overzicht activa typen afschrijvings journaalposten
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.