Bestaande Activa invoeren

Bij de start van de Vaste Activa administratie
kunnen alle bestaande activa ingevoerd worden.

Invoer van activa die al op de balans staan

In de praktijk zult u op het moment dat u begint met de Vaste Activa administratie, al over activa beschikken die gedeeltelijk of geheel zijn afgeschreven. Deze activa moeten eerst ingevoerd worden voor de effectieve boekwaarde waarvoor ze op dat moment op de balans staan. Na de invoer van alle activa kan met de beschikbare Activa rapportage gecontroleerd worden of er een correcte aansluiting is met het totaal aan boekwaarden op de balans. Als dit punt is bereikt, dan kunnen de verdere afschrijvingen in de Vaste Activa administratie plaatsvinden tot en met desinvestering of afboeking aan het einde van het gebruik.

 

Gebruik een lijst met activa die op de balans staan

Het invoeren van alle bestaande activa in de administratie gaat het beste aan de hand van een lijst met activa die allen tot één en dezelfde datum zijn afgeschreven. Dat maakt tussentijdse controle via controletotalen makkelijker. Zet op deze lijst alle aanschafwaarden, cumulatieve afschrijvingen en afschrijfwijzen van elk activum per die datum. Die datum moet ook precies overeenkomen met de datum van de ingevoerde (begin-)balanswaarden voor die activa. De som van alle aanschafwaarden en de som van alle cumulatieve afschrijvingen, zoals deze op de balans staan, moet na invoer van de activa precies overeenkomen met de som van alle aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen in de lijst met in te voeren activa.

Wat te doen met afgeschreven en/of afgeboekte activa?
Activa die reeds voorafgaand aan het in gebruik nemen van de Vaste Activa administratie waren afgeboekt of gedesinvesteerd hoeven niet meer ingevoerd te worden, mede omdat ze niet meer op de balans staan. Dit betreft echter niet activa die geheel afgeschreven zijn tot hun restwaarde (of € 0,00), maar die nog wel in gebruik zijn en waarvan de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen nog steeds op de balans staan! Deze laatsten moeten dus ook ingevoerd worden vóórdat er met de Vaste Activa administratie gewerkt gaat worden.

Met de lijst van activa in de hand bent u klaar om de activa aan te maken c.q. in te voeren.

 

Activum toevoegen

VA_Overzicht _activa2

De lijst met activa is in eerste instantie leeg. Uiteindelijk toont de lijst alle activa die in gebruik zijn, ongeacht of ze gedeeltelijk of geheel zijn afgeschreven.
Er is tevens een filtermogelijkheid om ook de lijst met gedesinvesteerde- en afgeboekte activa te tonen. In deze fase zullen die nog niet bestaan. Activa die later met de speciale Afboekfunctie of Desinvesteringsfunctie worden afgeboekt zullen van de "in gebruik"-lijst naar de laatst genoemde lijst verplaatst worden.

 

VA_Add _activum


Activum verder Instellen

Als het activum is aangemaakt, dan wordt het tabblad Afschrijving van de activumkaart getoond. Het activum zou in deze fase nog verder ingesteld kunnen worden. In principe zou dit niet meer nodig hoeven zijn omdat de overige instellingen, zoals looptijd en afschrijfmethode, al via het activum type worden bepaald.

Va _activum _afschrijven3

 

Als alle waarden kloppen, dan is het activum correct ingevoerd.

Controleer aansluiting met de balans per Activum Type

Als alle activa van een bepaald Activum Type zijn ingevoerd:

 

Voorbeeld :
Als het activum van het hier gegeven voorbeeld het enige activum zou zijn, dan zou het controleoverzicht per einde periode 1 van 2015 en vóórdat er al afgeschreven is in periode 1, er als volgt uitzien:

Va _rapp _controle _1

Links in het overzicht staat de actuele boekwaarde van € 600,00 en de wijze zoals deze is berekend in de Vaste Actva administratie.
Rechts in het overzicht  staat ook een boekwaarde van € 600,00 zijnde het verschil tussen de (begin-)balanswaarden voor Aanschafprijs
en Cumulatieve afschrijving per 1-1-2015. Uit het feit dat beide gelijk zijn kan geconcludeerd worden dat het activum correct is ingevoerd.

Vanaf die datum kan periodiek verder afgeschreven worden waarbij de actuele boekwaarden links- en uiterst rechts permanent gelijk blijven.

 

Documenteer de startsituatie!

Het verdient aanbeveling om, nadat alle activa zijn ingevoerd, een PDF te genereren van Controle-overzicht en het Boekwaarde-overzicht die de aansluiting met Grootboek en Balans tonen alsmede alle ingevoerde activa aan het begin. Voor analyse kan dit later van pas komen. Bewaar de PDF in het Elektronisch dossier zodat deze altijd bij de hand is.

 

Nuttige links :

Tags Activum details Activa invoer Bestaande activa Overzicht vaste activa
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.