Vaste Activa rapportage

Het Boekwaarde overzicht toont een recapitulatie
van de boekwaarden van in gebruik zijnde activa.

Het Boekwaarde overzicht voor Activa

Menu :  Extra > Vaste Activa Administratie > tabblad Rapportage

Het Boekwaarde overzicht wordt getoond voor de in de administratie ingestelde boekjaar/periode en in de filterstand "Activa mutaties boekjaar t/m deze periode" :

Va _boekwaardeovzp4
Dit voorbeeld betreft het Boekwaarde overzicht per einde periode 3-2015. Het omvat één activum dat (als enige) behoort tot het Activum Type Vervoermiddelen met een aanschafwaarde van 120.000. Het is tussen de aanschaf en eind vorig boekjaar voor in totaal € 54.000 afgeschreven. Op dat moment had het dus een boekwaarde van (120.000 - 54.000 =) € 66.000. T/m periode 3 (1e kwartaal) is er nog eens 5.400 afgeschreven waardoor de boekwaarde gedaald is tot 60.600.

 

Alle activa mutaties in boekjaar

In de standaardlijst worden, naast de nog steeds in gebruik zijnde activa, ook de activa getoond die in de loop van het ingestelde boekjaar, voorafgaand aan de peildatum, zijn afgeboekt. Dat betekent dat dan de periodetotalen voor desinvestering, boekwinst/verlies en afschrijvingen boekjaar vergeleken kunnen worden met de overeenkomstige periodetotalen op de winst/verliesrekening. Het totaal aan aanschafwaarden kan in die filterstand hoger uitkomen omdat ook de aanschafwaarden voor imiddels afgeboekte activa meegenomen worden in de totaaltelling.

 

Voorbeeld
Stel dat het voorbeeld activum door verkoop gedesinvesteerd zou worden in periode 4. Op het standaardoverzicht na periode 3 komt het activum nog steeds voor maar er wordt met een rode kleur aangegeven dat het activum inmiddels is afgeboekt (door desinvestering). Het boekwaardeoverzicht per periode 12 ziet er dan als volgt uit:

VA_Boekwaarde OVZP12
In dit voorbeeld is het activum op 2 april 2015 verkocht en dus gedesinvesteerd voor een waarde van € 70.000. Bij de desinvestering is nog voor
€54 extra afgeschreven over de eerste dagen van april. De kolomtotalen kunnen nu vergeleken worden met de overeenkomstige waarden op de wins/verliesrekening.


Afgeboekte activa worden met een rode kleur aangegeven in de uitgebreide lijst vanaf de periode waarin ze afgeboekt zijn.

 

 

Alternatieve lijst: Boekwaarde overzicht als actuele Activa lijst

Er is een tweede filterstand beschikbaar :

  • Klik op filter "Activa op de balans per einde deze periode"

  • Klik op Zoeken

Het overzicht toont dan alleen de activa die op de peildatum aanwezig c.q. nog in gebruik zijn, ongeacht of ze al geheel naar hun restwaarde zijn afgeschreven of niet. Zolang ze niet zijn afgeboekt, worden ze getoond. Alle, voorafgaand aan de peildatum gedesinvesteerde of afgeboekte activa staan dus niet (meer) op de lijst. De lijst kan daarom ook gebruikt worden om een totale oplijsting te maken van alle activa die, op de peildatum, op de balans staan.

Vergelijking met de balanswaarden

In de tweede filterstand kunnen de totalen van de kolom Aanschafwaarde en Boekwaarde vergeleken worden met de balanswaarden op dezelfde peildatum. De totalen voor desinvestering, boekwinst/verlies en afschrijvingen boekjaar kunnen afwijken van de totalen op de winst/verliesrekening omdat in deze totalen niet de effecten van in het boekjaar afgeboekte activa wordt meegenomen. Die laatste vergelijking kan alleen in de standaard filterstand.

Documenteer aan het eind van rapportageperioden

Het verdient aanbeveling om periodiek, in ieder geval aan het eind van vaste rapportage perioden, een PDF te genereren van Controle overzicht en het Boekwaarde overzicht die de aansluiting met Grootboek en Balans tonen alsmede alle activa. Voor analyse kan dit later van pas komen en zelfs vereist zijn voor een correcte rapportage. Bewaar de PDF in het Elektronisch dossier zodat deze altijd bij de hand is.

 

Nuttige links :

 

Tags Boekwaardeoverzicht activa rapportage
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.