Vaste Activa rapportage

Het Controle overzicht laat de aanstuiting met de balans zien.

Het Controleoverzicht voor Activa

Menu :  Extra > Vaste Activa Administratie > tabblad Rapportage en klik eronder op het tabblad Controle overzicht

Va _controleoverzicht2
Dit voorbeeld betreft het controle overzicht per einde periode 12-2015. Het omvat één activum dat (als enige) behoort tot het Activum Type Vervoermiddelen met een aanschafwaarde van 120.000. In de loop van het boekjaar is het verkocht (gedesinvesteerd) voor € 70.000. Het is tussen de aanschaf en de desinvestering voor in totaal € 59.454 afgeschreven. Op dat moment had het dus een boekwaarde van (120.000 - 59.454 =) € 60.546 en is er dus een boekwinst gerealiseerd van € 9.454. Omdat het is verkocht is de boekwaarde gereduceerd naar 0,00 en heeft het de status Afgeboekt.

 

Het overzicht toont per Activum Type en t/m de ingestelde periode:

  • Links     :  Een samenvatting van de Vaste Activa administratie
  • Rechts  :  Balansrekeningen voor dit Activum Type

Ter controle wordt voor alle activa die behoren tot een Activum Type onderaan de totaal berekende boekwaarde getoond zoals deze in de Vaste Activa administratie bekend zijn en zoals deze vanuit de Balans berekend kunnen worden (verschil tussen de rekening voor Aanschafwaarden en Cumulatieve afschrijvingen).
Als deze twee controletotalen identiek zijn, dan is er sprake van een aansluiting. Met het controle overzicht kan dus vastgesteld worden of alle activa correct verwerkt zijn en/of waar eventuele discrepanties opgelost zouden moeten worden. In het laatste geval kan met het Boekwaardeoverzicht tot op individueel activum verder geanalyseerd worden.

 

Tip
Als de controletotalen niet aansluiten, dan worden deze in rood weergegeven zodat ze extra snel opvallen.

 

Wat geeft het controle overzicht weer?

Bij het interpreteren van de cijfers in het controle overzicht zijn de volgende zaken van belang:

  • Het overzicht geeft een samenvatting over het tijdvak tussen periode 1 van het boekjaar t/m ingestelde de periode.
  • Als halverwege het boekjaar pas begonnen is met het gebruik van de Vaste Activa administratie, dan zal deze rapportage over perioden voorafgaand aan die aanvang, niet altijd correct hoeven te zijn omdat de historie mist.
  • De getoonde balanssaldi voor begin boekjaar zouden nog kunnen veranderen als er nog een jaarovergang uitgevoerd moet worden.
    Controleer in dat geval pas de aansluiting nadat die jaarovergang is gedaan.

 

Documenteer aan het eind van rapportageperioden

Het verdient aanbeveling om periodiek, in ieder geval aan het eind van vaste rapportageperioden, een PDF te genereren van Controle overzicht en het Boekwaarde overzicht die de aansluiting met Grootboek en Balans tonen alsmede alle ingevoerde activa aan het begin. Voor analyse kan dit later van pas komen en zelfs vereist zijn voor een correcte rapportage. Bewaar de PDF in het Elektronisch dossier zodat deze altijd bij de hand is.

 

Nuttige links :

 

Tags Controleoverzicht activa rapportage
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.