Boekwaardeverloop van een activum

Een activum heeft een boekwaarde
die afneemt met de jaren.

Een activum is eigendom van een onderneming. De boekwaarde van een activum is de waarde waarvoor het activum op de balans staat.
De boekwaarde is aanvankelijk gelijk aan de aanschafwaarde en neemt af met elke afschrijving die er op het activum wordt gedaan.
De Vaste Activa administratie zorgt ervoor dat elk activum op elk moment voor de correcte boekwaarde in de administratie is opgenomen en geeft actueel inzicht in de eigendommen van de onderneming.

Onderstaand worden de meest relevante termen beschreven die in deze Online Help gebruikt worden om de Vaste Activa functie te beschrijven.
Alle beschreven handelingen zijn mogelijk met de Vaste Activa functie.

Asperion Vaste Activa functie

Bovenstaande grafiek schetst het boekwaardeverloop van een activum, bijvoorbeeld een voertuig, met de volgende eigenschappen:

Boekwaarde verloop

Uit de grafiek is af te lezen dat de boekwaarde aanvankelijk € 75.000,- bedraagt en dat deze elk jaar met € 12.000,- afneemt. Na 5 jaar heeft de boekwaarde precies de ingestelde restwaarde van € 15.000,- bereikt.

Restwaarde

Er wordt weliswaar niets meer op afgeschreven, maar het activum blijft nog "in de boeken" voor de (constante) restwaarde, zelfs bij een restwaarde die € 0,00 is. Dit blijft zo, zolang het activum aanwezig is en beschikbaar c.q. bruikbaar is door de onderneming.

Afboeken

Vanaf het moment dat het activum niet meer door de onderneming te gebruiken is, bijvoorbeeld als een voertuig na een ongeval verloren is gegaan, dan moet het afgeboekt worden zodat het activum "uit de boeken" verdwijnt.

Desinvesteren door verkoop

Een speciale vorm van afboeken gebeurt als een activum wordt verkocht. Dat wordt een Desinvestering genoemd.

Boekwinst of verlies

Wordt een activum voor een hogere waarde verkocht dan de boekwaarde, dan wordt er boekwinst gemaakt. In alle andere gevallen wordt er bij afboeking van een activum met een restwaarde die groter dan nul is, een boekverlies gemaakt.

 

 

Nuttige links :

 

Tags Aanschafwaarde Afboeking Desinvestering lineaire afschrijving Restwaarde
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.