Vaste Activa afboeken

Een activum dat niet meer gebruikt wordt
kan afgeboekt worden

Vaste Activa afboeken

Een activum dat niet meer in gebruik is of verloren is gegaan kan afgeboekt worden. Het wordt dan verwijderd van de balans en komt dan ook niet meer in het boekwaardeoverzicht voor. De details van het activum blijven uiteraard voor raadpleging beschikbaar in het overzicht van activa.

 


VA Afboeken ModalOp het eerste tabblad is de knop Afboeken beschikbaar.

Afboeking terugdraaien

Journaalpost en boekingsregels analyseren

Activum Status

Een activum dat net aangemaakt is heeft de status Nieuw. Zodra er op afgeschreven wordt, verandert de status naar In Gebruik. Een afgeboekt activum heeft de status Afgeboekt. Dit is zichtbaar op het Activum Details tabblad Algemeen.

 

Voordat u de functie gebruikt.....

Bij het gebruik van deze functie zijn de volgende zaken van belang:

 

 Nuttige links

 

 

Tags Activum details Afboeken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.