Het beheer van Vaste Activa

Activa beheren en periodieke afschrijvingen genereren
is beschikbaar in 2 versies.

    • Home
    • -
    • Vaste Activa administratie

Het beheer van Vaste Activa

Grote aanschaffingen zoals gebouwen, vervoermiddelen, computers en inventaris mogen meestal niet in één keer als kosten afgetrokken worden. In plaats daarvan moeten ze in delen over meerdere jaren afgeschreven oftewel geactiveerd worden. Met de Vaste Activa administratie kunnen deze aanschaffingen, ook wel Activa genoemd, worden vastgelegd en beheerd. Vanaf het moment van aanschaf en in gebruikname tot en met het moment dat het niet meer voldoet en afgeboekt of verkocht wordt.

Twee versies

Asperion biedt twee versies van de Vaste Activa beheer functie. Een beknopte versie waarbij de gebruiker zelf bijna geen handelingen hoeft te verrichten en er geen boekhoudkundige voorkennis nodig is.

Daarnaast bestaat de standaard versie voor uitgebreid activa beheer waarbij de gebruiker meer mogelijkheden heeft o.a. registreren, extra afschrijven en desinvesteren.

 

    XL Intro

 

Vaste Activa Lite : Voor administraties met beperkt activa beheer

Deze versie is onderdeel van de module AdmInbox ZZP.

Deze versie van de Vaste Activa functie is speciaal ontwikkeld voor administraties  waarbij de gebruiker het beheer van de activa aan het programma wil of kan overlaten.  Aangeschafte activa, zoals een duur kantoormeubel of een voertuig, kunnen bij het boeken van de aanschaf (inkoopfactuur) in de AdmInbox meteen als activum geregistreerd worden. Alle afschrijvingen die hieruit voortvloeien voert het programma uit.  Uiteraard is er een boekwaardeoverzicht beschikbaar dat eveneens de afschrijvingen toont.

Deze versie wordt uitgebreid in de online Help beschreven. Lees meer.....

 

Vaste Activa: Voor administraties met een uitgebreid activa beheer

Deze versie vormt onderdeel van de module Financieel.

Er zijn een aantal functies voor Vaste Activa waarin de lite versie niet voorziet. Die functies kunnen het best uitgevoerd worden door meer ervaren boehouders en/of uw accountant als die over een Asperion Accountancy Dashboard beschikt.
Maakt u geen gebruik van een accountant dan heeft u voor onderstaande functies de uitgebreidere versie van de Vaste Activa functie nodig. Hiermee kunnen, naast de functies van de Lite versie, ook functies uitgevoerd worden zoals o.a.:

Deze versie wordt uitgebreid in de online Help beschreven. Lees meer.....

 

Voor de samenwerkende accountant.......

De beide versies zoals hier beschreven kunnen worden toegepast in een administrtie met Vaste Activa. Het belangrijkste verschil tussen de versies is de beschikbare functionaliteit om activa aan te maken en te beheren. U beschikt steeds over de uitgebriede versie voor Activa Beheer en kunt dus de draad oppakken vanuit het dashboard voor situaties waar de cliënt even niet uitkomt en/of handelingen verrichten waar deze geen mogelijkheid voor heeft.

 

Tags Investering en afschrijving van Vaste Activa
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.