Vaste Activa afschrijven

Met een paar muisklikken kunnen periodieke afschrijvingen
van alle activa gegenereerd worden

Activa periodiek afschrijven

Na de invoer van alle activa kan met de beschikbare Activa rapportage gecontroleerd worden of er een correcte aansluiting is met het totaal aan boekwaarden op de balans. Als dit punt is bereikt, dan kan begonnen worden met het periodiek afschrijven van activa. Dit afschrijven gebeurt altijd voor alle activa tegelijkertijd. Dan wordt geen activum vergeten. Activa kunnen per maand, kwartaal of jaar worden afgeschreven.

Elke afschrijving op een activum vormt een kostenpost op de Winst- en Verliesrekening. Tegelijkertijd wordt op de balans het cumulatieve totaal aan afschrijvingen voor dat activum opgehoogd. Dit alles wordt bereikt door het genereren van afschrijvingsjournaalposten. Deze journaalposten kunnen met een paar muisklikken voor alle activa tegelijkertijd worden gegenereerd.

 

Wat er gebeurt bij afschrijvingen

Afschrijven op activa is een periodiek terugkerende handeling. Als een periodieke afschrijving wordt gedaan, dan wordt voor elk activum berekend hoeveel er voor dat activum afgeschreven moet of kan worden. Vervolgens wordt voor elk activum een aparte journaalpost aangemaakt in de geselecteerde periode. Daarbij wordt het afschrijfbedrag op de balansrekening voor cumulatieve afschrijvingen credit geboekt tegen debet op de Winst- en Verliesrekening voor afschrijvingen. Welke rekeningen hiervoor gebruikt worden, wordt bepaald door de instellingen bij het activum type waartoe het activum behoort. Meer over activum typen....

Periodieke afschrijving genereren

De lijst met alle activa die in gebruik zijn wordt getoond:

Va _afschrijven2

Alleen voor de activa die op deze lijst staan zal een periodieke afschrijving gegenereerd gaan worden.

 

VA_Afschrijven JP

Nog te registreren activa?
Het is mogelijk dat een boodschap wordt getoond dat er nog nieuw aangeschafte activa te registreren zijn of reeds verkochte activa te desinvesteren zijn.
In dat geval kan het wenselijk zijn om dit eerst af te handelen alvorens de afschrijvingen voor alle geselecteerde activa in een periode met deze functie te genereren.

De journaalposten worden aangemaakt en u keert terug naar het scherm om nog meer afschrijvingen te kunnen doen over andere perioden. Omdat de laatste instellingen bewaard zijn gebleven weet u precies waar u gebleven was. Klik op Sluiten om terug te keren naar het overzicht van alle activa.

Periodieke afschrijvingen controleren

Het verdient aanbeveling om, nadat periodieke afschrijvingen zijn gedaan, te controleren of dit naar wens verlopen is. Per activum kan dit worden gecontroleerd op de activum kaart > tabblad boekingen. Voor het effect op alle activa kan het beste het Boekwaarde overzicht of het Controle overzicht geraadpleegd worden, met name t/m de periode waarover zojuist is afgeschreven.
Ook zou de Winst- en Verliesrekening geraadpleegd kunnen worden. Met name het Resultatenoverzicht geeft dan direct inzicht in de som van afschrijvingen die toegevoegd zijn aan de Winst- en Verliesrekening over de bewuste periode.

 

 

Afschrijvingen voor een heel jaar genereren.

Naast de hier beschreven mogelijkheid om activa selectief per periode af te schrijven is het ook mogelijk om jaarlijks, in één keer alle afschrijvingen voor alle activa over een heel jaar te genereren. Dat kan in veel gevallen een hoop werk schelen terwijl geen enkele periode vergeten kan worden. Het gebruik van deze mogelijkheid verloopt via de functie van de jaarovergang en is te gebruiken als dit voor de administratie is ingesteld. Lees meer.....

 

Nuttige links :

Tags Overzicht vaste activa
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.