Prepaid Diensten tarieven

Tarieven voor betaalde diensten in Asperion modules
die via het prepaid tegoed worden afgerekend.

Tarieven voor diensten die via het Prepaid tegoed worden afgerekend

Met de Prepaid functie kunnen Asperion Diensten, waaraan kosten zijn verbonden, eenvoudig worden afgerekend. Voor het gebruik van de prepaid functie is geen apart abonnement nodig. U rekent alleen af voor het daadwerkelijk gebruik van de hier genoemde diensten. Afrekenen geschiedt door afboeken van punten van het prepaid tegoed. Vóór gebruik zal het tegoed uiteraard eerst opgewaardeerd moeten worden.

De diensten die met het prepaid tegoed kunnen worden afgerekend staan in de onderstaande tabel (versie Feb 2021) :

Functie            Omschrijving Tarief (punten)  
       
OCR  Scan-en-herkenfunctie (OCR) 24 per factuurscan

Hiervoor is geen abonnement vereist.
OCR  Scan-en-herkenfunctie (OCR) met abonnement *) 0 per factuurscan

Sluit hiervoor een "Onbeperkt OCR" abonnement af.")
Bij meer dan 10 facturen per maand bent u al goedkoper uit!
Vraag er naar bij de HelpDesk.
Digipoort  Gebruik Asperion certificaat 99 per verzending
Digipoort  Gebruik Asperion certificaat met abonnement *)  0 per verzending

Sluit hiervoor een "Digipoort" abonnement af.*)
Vraag er naar bij de HelpDesk.
       
       

 *) Bij de module AdmInbox ZZP zijn deze abonnementen reeds inbegrepen.

 

 

Nuttige links :

 

Tags ocr Prepaid Digipoort Tarief Tarieven
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.