Setup Wizard

Beheer uw prepaid tegoed voor betaalde diensten.

Het Prepaid tegoed beheren

Met de Prepaid functie kunnen Asperion Diensten, waaraan kosten zijn verbonden, eenvoudig worden afgerekend. Voor het gebruik van de prepaid functie is geen apart abonnement nodig. U rekent alleen af voor het daadwerkelijk gebruik van de hier genoemde diensten. Afrekenen geschiedt door afboeken van punten van het prepaid tegoed. Vóór gebruik zal het tegoed uiteraard eerst opgewaardeerd moeten worden.

Voor opwaardering hoeft u niet de deur uit of de HelpDesk te contacteren. U kunt dit tegoed online opwaarderen via iDEAL.
Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden.

Tip :
Voordat u het prepaid tegoed opwaardeert, vergewis u er dan van dat u over de vereiste functionaliteit beschikt om van prepaid diensten gebruik te maken. Bij twijfel, raadpleeg uw administratiebeheerder of vraag de Asperion HelpDesk.

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > Diensten  en klik op Prepaid tegoed

 

Prepaid Tegoed Beheer

Onder een korte instructietekst wordt het actuele prepaid tegoed weergegeven.

Het tegoed op de prepaid account wordt uitgedrukt in punten die elk € 0,01 (excl. BTW) waard zijn. Het actuele puntensaldo is zichtbaar evenals een opwaardeermogelijkheid.

Opwaarderen met activeringscode

Als u over een waardecheque van Asperion beschikt, dan kunt u het tegoed op de prepaid account opwaarderen met een activeringscode.

Prepaid  Activeringscode Input

Als het een geldige activeringscode betreft, dan worden de punten die daarop recht geven bijgeschreven bij het prepaid tegoed.

 

Opwaarderen via betaling

U wordt nu doorverwezen naar een pagina van MultiSafePay. Dit is een zogenaamde "Payment provider" die voor Asperion de verbinding legt met uw bank om de betaling uit te kunnen voeren. Om via uw bank te betalen moet u uiteraard wel beschikken over de nodige (bank-)inlog middelen (cardreaders of login dongels) bij uw bank en moet uw bank de mogelijkheid van iDEAL-betalingen ondersteunen.


Multisafepay

Zodra de betaling is verwerkt en is goedgekeurd door de bank wordt het tegoed opgewaardeerd met het bestelde aantal punten. Met dit nieuwe puntenaantal kunnen nu prepaid diensten afgenomen worden binnen uw Asperion administratie.

Goed om te weten :
Voor elke opwaardering ontvangt u voor uw administratie van Asperion een factuur voor het bedrag (plus BTW) waarmee werd opgewaardeerd. Deze factuur hoeft uiteraard niet meer betaald te worden.

Het prepaid account is gekoppeld aan uw relatiegegevens en de administratie waarin het tegoed wordt opgebouwd. Beschikt u over meerdere administraties, dan kan dus elke administratie over een eigen tegoed beschikken.
Indien gewenst kan een prepaid tegoed gekoppeld worden met meerdere administraties. Dan hoeft u niet voor elke administratie een apart tegoed op te bouwen. Neem in dat geval contact op met de HelpDesk om die koppeling tot stand te brengen.

Als uw tegoed onvoldoende punten heeft, dan merkt u dat als u de eerstvolgende keer van een betaalde dienst gebruik wilt maken. Op dat moment wordt u geadviseerd om eerst het prepaid tegoed op te waarderen.

 

Prepaid transactie overzicht

Het Transactieoverzicht vindt u op het TAB blad Transacties en toont een verantwoording van elke uitgave en elke opwaardering van het tegoed als volgt:

Prepaid Transacties

Het transactieoverzicht is als volgt opgebouwd:

één transactie per regel : Een transactie betreft een functie waarvoor apart wordt afgerekend. Bijvoorbeeld een herkende factuur via OCR, een verzending van een aangifte via Digipoort, een opwaardering van het tegoed etc. Het type transactie wordt vermeld in de kolom Service.
ID nummer : Elke regel heeft een uniek ID-nummer.
Bij vragen over een bepaalde transactie, gelieve bij de vraag het ID-nummer door te geven.
Datum/Tijd
: De laatste transactie staat altijd bovenaan.
Administratie naam
: Hier wordt vermeld t.b.v. welke administratie de transactie heeft plaatsgevonden.
Dit wordt interessant als het tegoed voor meerdere administraties gebruikt kan worden.
Status = OK : De status van een transactie zal meestal OK zijn hetgeen betekent dat deze correct is verlopen.
De punten worden verrekend met het tegoed en de regelkleur zal GROEN zijn.
Status = In behandeling : Met name opwaarderingen kunnen soms enige seconden of minuten vergen voordat de bevestiging van de payment provider of bank is terugontvangen. Dan is de transactie dus "in behandeling".
Punten worden nog niet meegerekend in het tegoed en de kleur van de regel is WIT.
Status = Verlopen : Als een transactie niet succesvol is geweest, dan zal de status veranderen in Verlopen.
Punten worden definitief niet meegerekend in het tegoed en de regelkleur verandert in ROOD.
Downloaden van de lijst

 Download Icon

Exportformaat

: De transacties worden in een aantal schermen weergegeven. Navigeren door de schermen kan met de pijl knoppen rechtsboven.
Voor verdere analyse van de hele lijst, is het handiger om deze te downloaden door klikken op het download icoon.

Zo kunnen ook de transactiekosten per administratie berekend worden t.b.v. kostencontrole en eventuele doorbelasting.
Er zijn diverse generieke exportformaten beschikbaar hetgeen aansluiting bij de door u gebruikte programma's zal vergemakkelijken.

 

Nuttige links :

 

Tags ocr Prepaid Digipoort Tegoed
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.