Release Note 15 mei 2018

Facturatie functies verbeterd

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 15052018 - GUI verbeteringen Facturatie

Facturatie functies verbeterd

FacturatieflowZoals u inmiddels weet wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het de functie om verkoopfacturen aan te maken. Voor de ervaren facturatiegebruikers zal snel duidelijk worden dat sommige functies sneller en overzichtelijker werken als voorheen. Nieuwe gebruikers zullen nog sneller met de module kunnen gaan werken. Dat alles was ook precies de reden voor deze release.

Wat is nieuw?

Vanaf het starten van de module Facturatie zullen de meeste verbeteringen direct op het scherm zichtbaar zijn. Van de meeste schermaanpassingen zijn de onderliggende functies niet wezenlijk veranderd. Bij het openen van een conceptfactuur verdwijnen nu de navigatieknoppen aan de linkerkant omdat die voor het aanmaken van een factuur niet nodig zijn. Dat geeft meer ruimte om de factuur samen te stellen. Ze verschijnen pas weer als de factuur is opgeslagen en er teruggekeerd wordt naar het overzichtsscherm.

De aangepaste schermen worden op nieuwe online help pagina's verder beschreven. Ook voor bestaande functies zijn nieuwe Help paginas toegevoegd :

Voor de ervaren facturatiegebruikers zal snel duidelijk zijn dat sommige functies sneller en overzichtelijker werken als voorheen. Dat was ook precies de reden voor deze release.

 

Voor vragen over deze release contacteer de HelpDesk
of stuur een email aan helpdesk@asperion.nl

 

Tags Factureren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.