Vaste verkoop facturen

Verkoop facturen snel aanmaken
door gebruik van vaste facturen.

Vaste Facturen aanmaken

Module Facturatie, menu Facturatie > Factureren, kies linksboven 'Vaste factuur'.

Wanneer regelmatig voor dezelfde debiteur dezelfde factuur gemaakt moet worden, dan is het verstandig voor deze debiteur een vaste factuur aan te maken (denk aan abonnementen of contributies). De vaste factuur wordt eerst aangemaakt en opgeslagen om vervolgens op elk gewenst moment met een paar muisklikken er een nieuwe concept factuur mee te genereren. Een vaste factuur is dus een sjabloon (template) om snel en foutloos verkoopfacturen mee te genereren.

Vaak hoeft bij het defintief maken van zo'n nieuwe verkoopfactuur alleen de periode en de datum gewijzigd te worden.

 Vastefact Aanmaken

Vaste facturen zijn sjablonen

Elke vaste factuur die is aangemaakt wordt in het overzicht getoond met de naam van de debiteur, het factuurbedrag en een ‘betreft’ omschrijving. Datum en factuurnummer zijn voor deze factuur sjablonen uiteraard niet van toepassing. Vaste facturen kunnen op elk gewenst toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.

Toevoegen vaste factuur

Een vaste factuur toevoegen gaat als volgt :

Er opent zich het scherm van een nieuwe factuur waarin de factuurregels kunnen worden ingevoerd. Lees de instructies om regels aan een factuur toe te voegen op de aparte instructiepagina

Wanneer de factuurregels zijn aangemaakt en opgeslagen keert u terug naar het vaste facturen scherm via de knop Overzicht 
Het nieuw aangemaakte vaste factuur sjabloon wordt aan de lijst met vaste facturen toegevoegd.

Aanmaken van een nieuwe verkoop factuur

De factuur sjablonen staan klaar om als basis te dienen voor een factuur die gemaakt moet worden.

U kunt door aanvinken één vaste factuur of in één keer alle vaste facturen selecteren.

Indien gewenst kan de tekst in deze velden voor de nieuwe factuur meteen aangepast worden..

 

Op basis van de selectie worden nu één of meerdere conceptfacturen aangemaakt en toegevoegd aan het overzicht van conceptfacturen in het facturatiescherm. De verdere afhandeling van de nieuwe concept facturen gaat op dezelfde wijze als de facturen die handmatig aangemaakt zijn. Ze zijn voor de administratie een ‘gewone’ factuur geworden en kunnen als zodanig worden afgehandeld.

 

Tip
Als meerdere debiteuren dezelfde factuur moeten ontvangen, gebruik dan de factuur kopieerfunctie nadat een nieuwe factuur is gegenereerd.
Hiervoor is het wel nodig dat die debiteuren ondergebracht kunnen worden in een aparte debiteursoort.

Tags Factureren Vaste facturen aanmaak en beheer
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.