De module Facturatie

Zo worden Credit facturen snel aangemaakt!

Credit facturen aanmaken

Soms is het nodig dat een verkoop factuur gecrediteerd moet worden. Wanneer die factuur geheel gecrediteerd moet worden, dan wordt alleen één creditfactuur aangemaakt.

Wanneer alleen een deel van de factuur gecrediteerd moet worden dan kan er voor gekozen worden om eerst de oorspronkelijke factuur geheel te crediteren en tegelijkertijd een nieuwe (debet) factuur aan te maken voor het bedrag dat wél in rekening gebracht had moeten worden.

 

Open de functie om te factureren en handel als volgt :

  • Klik bij Toevoegen op Credit factuur

Het eerste scherm opent om de betreffende debiteur / opdrachtgever te selecteren.

Creditfact Select Debtor

 

  • Zoek de opdrachtgever/debiteur aan wie de te crediteren factuur is gestuurd.
    Gebruik hiervoor eventueel de zoekvelden als de lijst erg lang is of gebruik de schuifknoppen om door de lijst te gaan.
     
  • Klik  op de naam van de debiteur.

    In eerste instantie worden alle openstaande facturen van de debiteur getoond.

Creditfactuur Flow

 Creditfact Select Invoice

Bij het crediteren gaat het meestal om facturen die nog niet betaald zijn en dus nog open staan. Daarom staat bij de filteropties standaard het knopje bij Openstaande posten geselecteerd en deze worden dan ook als eerste getoond.

Als dit toch niet de debiteur is dan kan ook hier nog voor een andere debiteur gekozen worden.

Staat de factuur er niet bij? Klik dan op het knopje Alle facturen om alle facturen van deze debiteur te zien.

Als de lijst erg lang is dan kunnen facturen snel gevonden worden door op jaar, boekperiode of factuurnummer te zoeken, wanneer deze gegevens bij de hand zijn. 

 

In het nu volgende scherm worden méér details van de factuur getoond om te beoordelen of  het inderdaad om deze factuur gaat.

Creditfact Aanmaken

 

 

Aanmaken credit factuur
Wanneer een factuur geheel gecrediteerd moet worden, dan wordt alleen één creditfactuur in concept aangemaakt die hetzelfde maar negatieve factuurbedrag bevat.
De concept creditfactuur wordt na het Bevestigen direct op het scherm geopend om eventueel aangepast en afgemaakt te kunnen worden. Deze factuur kan verder afgehandeld worden zoals beschreven bij Toevoegen ‘Nieuwe factuur’

Credit en Debet factuur aanmaken
Wanneer een deel van de factuur gecrediteerd moet worden dan kan er voor gekozen worden om eerst de oorspronkelijke factuur geheel te crediteren en tegelijkertijd een nieuwe (debet) factuur aan te maken voor het bedrag dat wél in rekening gebracht had moeten worden.
De nieuw aangemaakte credit factuur wordt aan het lijstje met concept facturen toegevoegd, terwijl de nieuwe debetfactuur geopend in het scherm verschijnt om de bestaande factuurregels te wijzigen. Zolang de creditfactuur nog in concept is, blijft deze in het overzicht bij de overige concept facturen staan, en waar deze dus terug te vinden is. Wanneer een concept creditfactuur definitief is gemaakt, is het een ‘gewone’ definitieve factuur geworden, echter voorzien van de titel Credit factuuren kan deze verder als elke andere factuur worden afgehandeld.

Tags Factureren Creditfactuur aanmaken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.