De module Facturatie

Factuurregels toevoegen aan een verkoopfactuur

Factuurregels toevoegen aan een verkoopfactuur

Met de facturatie functie kunnen Verkoopfacturen aangemaakt- en verstuurd worden.

In dit scherm kunnen de regels van de verkoopfactuur ingevoerd en gewijzigd worden.

Factuurregel -aanmaak2

 

Elke nieuwe factuurregel moet correct in de administratie geboekt worden. Hierbij zijn met name de grootboekrekeningselectie en de van toepassing zijnde BTW van belang. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken zijn er een aantal manieren om dit foutloos te realiseren :

 

Snel regels toevoegen uit eerdere facturen

Dit werkt een stuk sneller en kan typefouten voorkomen. Gebruik hiervoor de Factuur historie functie.

Klik op de knop Factuur historie en selecteer een factuur uit de lijst door op het kopieer icon achter de factuur te klikken. De regels van deze factuur worden dan toegevoegd aan de nieuwe factuur.

Tags Factureren zzp Facturatie Invoer Regels aanmaak verkoopfactuur
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.