Asperion HelpDesk

Op de HelpDesk zijn specialisten werkzaam die u snel antwoord
kunnen geven op vragen over de software van Asperion

Wanneer met de Online Help functie geen antwoord gevonden kan worden op een vraag, neem dan contact op met de HelpDesk. Ook op- of aanmerkingen horen wij graag om het programma nog beter op uw wensen te kunnen afstemmen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de HelpDesk te contacteren.

Stuur een e-mail
Het beste is om de HelpDesk een e-mail te sturen naar het adres helpdesk@asperion.nl. De vraag wordt dan automatisch geregistreerd en vervolgens in behandeling genomen. Omdat de vraag dan schriftelijk is geformuleerd, zal deze bij het escaleren tussen diverse supportniveaus steeds onveranderd blijven. Er wordt direct per e-mail een ontvangstbevestiging met een uniek nummer verstuurd. Dit wordt het incidentnummer genoemd. Antwoorden op zulke vragen worden o.v.v. het incidentnummer schriftelijk per e-mail verstuurd.

 

Vanuit het programma een e-mail sturen
Een e-mail versturen vanuit Asperion is ook mogelijk. Dit gaat als volgt:

  • Klik na het inloggen op het Vraagteken
  • klik op Contact HelpDesk
    Het e-mailprogramma wordt opgestart en er verschijnt een blanco e-mail op het scherm
  • Type de vraag of opmerking
  • Klik op Versturen

Voor deze werkwijze moet de browser goed met het e-mailprogramma gekoppeld zijn. Het voordeel van deze werkwijze is dat bij de vraag automatisch geregistreerd wordt in welke administratie er op dat moment gewerkt wordt c.q. op welke administratie de vraag betrekking heeft. Er wordt direct per e-mail een ontvangstbevestiging met een uniek nummer verstuurd. Dit wordt het incidentnummer genoemd. Antwoorden op zulke vragen worden o.v.v. het incidentnummer per e-mail verstuurd.

Bel de helpdesk tijdens kantooruren
Als telefonische support inbegrepen is in uw abonnement, dan kan de Asperion HelpDesk ook gebeld worden.

De helpdesk is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag op tel.: 088 - 5 11 11 11.
Korte vragen zijn snel beantwoord. Beantwoording van complexere vragen vergen enige tijd zodat hier later op teruggekomen zal worden. In het laatste geval zal gevraagd worden om de vraag alsnog per e-mail te versturen om de voortgang van de melding in het incident managementsysteem bij te kunnen houden.

 

Tags HelpDesk HelpDesk@asperion.nl vragen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.