De module Facturatie

Een nieuwe verkoopfactuur aanmaken

Een nieuwe verkoopfactuur aanmaken

Met de facturatie functie kunnen Verkoopfacturen aangemaakt- en verstuurd worden. Het proces begint met het kiezen van de opdrachtgever/debiteur aan wie de factuur gestuurd zal worden.

Kies de debiteur of maak er een aan....

Een verkoopfactuur is altijd bestemd voor een klant, opdrachtgever oftewel debiteur. Zorg er dus voor dat, vóórdat een verkoop factuur gemaakt wordt, de debiteur al is toegevoegd in de administratie. Het is ook mogelijk om in dit scherm direct een nieuwe debiteur aan te maken. Klik daarvoor op het "+"- teken en vul de gegevens van de nieuwe debiteur in.

 

2Kies -debiteur
Na het klikken op de knop Opslaan wordt de nieuwe factuur geopend en kunnen de factuurregels worden ingevoerd. Lees hier hoe dat gaat.....

Tags Factureren zzp factuur aanmaken nieuwe factuur aanmaken
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.