De module Facturatie

Elektronische facturen maken in UBL

Elektronische facturen maken in UBL formaat

Als u uw verkoopfacturen in het UBL-formaat aan uw klanten stuurt, dan stelt u hen in staat om uw facturen sneller en efficiënter tot boeking te verwerken. Het UBL-bestand bevat alle essentiële gegevens van de factuur in digitale vorm en kan door de ontvanger, als deze van de juiste software zoals Asperion gebruik maakt, automatisch worden ingelezen. UBL facturen hoeven dus niet meer middels scan & herkenfuncties "leesbaar" gemaakt te worden om deze te boeken. Dat scheelt zowel tijd als scankosten.
In Asperion kunnen verkoopfacturen naast pdf ook in UBL-formaat aangemaakt worden. Ook kunnen ontvangen UBL facturen ingelezen en, al dan niet automatisch, tot boeking verwerkt worden.

Universal Business Language (UBL) is een standaard voor het opstellen van facturen of bestelbonnen. UBL maakt gebruik van XML. De Nederlandse overheid heeft gekozen voor UBL 2.0 als standaard XML-formaat voor eFacturatie. Hoewel UBL facturen nog niet veel gebruikt worden, kunnen de meeste boekhoud- en facturatiepakketten wel UBL facturen aanmaken en in sommige gevallen ook inlezen.

Activeren van de UBL functie

Als in uw administratie de verkoopfacturen, naast in pdf vorm, ook in het UBL formaat worden aangemaakt, dan worden ze met de email aan de debiteur, samen met een pdf van de factuur meegestuurd. Deze bestanden komen dan ook met de kopie factuur-email mee die aan uzelf of uw onderneming is gestuurd. Als u de UBL versie van de factuur niet ontvangt, dan moet de UBL functie ingesteld worden in de Setup Wizard. Als u daar geen toegang toe heeft, vraag het dan uw administratie beheerder.

Instellen gaat als volgt :


Facturatieins

 

Factureren in UBL

Het aanmaken van verkoopfacturen in UBL verandert niets aan het normale facturatieproces. Facturen worden aangemaakt. Aan de hand van de geopende pdf kan de definitieve factuuropmaak desgewenst gecontroleerd worden. Facturen worden definitief gemaakt. De pdf wordt eventueel afgedrukt en per post verstuurd. Facturen die in pdf vorm per e-mail worden verstuurd gaan tevens vergezeld worden van een factuur in UBL-formaat. De ontvanger van de e-mailfactuur ziet dan dus in de geopende e-mail 2 bijlagen als volgt:

Emailheader

 

Belangrijk is dat facturen via e-mail verstuurd worden. De UBL bestanden worden immers als bijlage meegestuurd met de e-mail.
U kunt de standaard verzendwijze van facturen voor een bepaalde debiteur opgeven op de debiteurkaart. Lees meer....

 

UBL inkoopfacturen die u zelf ontvangt inlezen en verwerken

De modules AdmInboxen Financieel zijn standaard voorzien van een inleesfunctie voor UBL facturen. Deze kunnen op precies dezelfde wijze verwerkt worden als pdf scans. UBL facturen hoeven echter niet handmatig ingeboekt of geregistreerd te worden. Ook herkenning via OCR is niet nodig omdat de UBL in de meeste gevallen al voldoende boekingsinformatie bevat.

Upload zowel de pdf als de UBL versie van een ontvangen factuur in de administratie. Als het scanverwerkingsproces is ingesteld op automatisch, dan wordt de factuur automatisch verwerkt tot boeking. De pdf van de factuur wordt dan zoals gewoonlijk bij de boeking bewaard. Ook kunt PDF en UBL direct worden verstuurd aan de administratie door gebruik te maken van het unieke e-mail adres van de administratie.

Tip : Vraag uw leveranciers of zij (ook) in UBL kunnen factureren. Elke factuur die u in UBL formaat ontvangt hoeft dan niet meer handmatig geboekt te worden!

 

Nuttige links :

Tags eFactureren UBL UBL 2.0 Elektronisch factureren zzp
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.