De Setup Wizard

De administratie naar eigen behoefte
inrichten en aanpassen.

Kies via het Menu : Algemeen > Setup Wizard

 

Gebruiksinstructies Setup Wizard

Met de Setup Wizard kan de administratie eenvoudig en op elk moment naar eigen behoefte verder worden ingericht en aangepast.
Toevoegingen en wijzigingen worden gevalideerd en ook wordt gecontroleerd of een minimum aantal instellingen reeds is uitgevoerd.

 

SUStartscherm


Klik op een onderwerp in de linkerkantlijn van het scherm en de diverse in te stellen parameters worden getoond. Klik op een parameter en de instellingsmogelijkheden worden in het hoofdscherm getoond.

 

Nuttige links :

  

Tags Setup Wizard intro instellingen configureren
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.