De Setup Wizard

De Basisgegevens naar eigen behoefte inrichten en aanpassen.
Het beheer van Debiteursoorten

Met de Setup Wizard kan de administratie eenvoudig en op elk moment naar eigen behoefte verder worden ingericht en aangepast.
In de Setup Wizard worden de instelbare parameters in hoofdgroepen (Rekeningschema, Basisgegevens, Bankieren etc.) weergegeven.
Klik op een hoofdgroep en de instelbare parameters worden zichtbaar.

 

Beheer van Debiteursoorten

Menu : Algemeen > Setup Wizard > klik op Basisgegevens en vervolgens op Debiteursoorten

Om het instellen te vergemakkelijken, maakt Asperion gebruik van Debiteursoorten. Door een bepaalde groep debiteuren te koppelen aan een Debiteursoort, kunnen er op eenvoudige wijze voor de hele groep debiteuren bepaalde instellingen aangemaakt worden. Dat is niet alleen handig en snel, het kan ook fouten voorkomen in het dagelijks gebruik.

Voorbeelden van debiteursoorten zijn: Debiteuren binnenland, Debiteuren buitenland, Handels debiteuren, Debiteuren met jaarabonnement etc.

Voorbeelden van toepassingen:

  • Debiteursoorten kunnen een verschillende layouts toegewezen krijgen, zodat het programma direct bij het aanmaken van  bijvoorbeeld de facturen, verkooporders, pakbonnen etc. de juiste layout voorstelt.
  • Tevens kan, indien gewenst per debiteursoort een eigen balansrekening gekoppeld worden die de nog openstaande posten (vorderingen) per debiteursoort weergeeft, hetgeen in de rapportage vervolgens tot uiting komt. 
  • Aan bijvoorbeeld de debiteursoort "Debiteuren Buitenland" zou een Engelstalige factuurlayout gekoppeld kunnen worden zodat bij elke nieuwe factuur die aangemaakt wordt voor een debiteur die behoort tot deze groep, er automatisch een Engelstalige factuurlayout wordt voorgesteld.
Debiteursoort Details

Overzicht van debiteursoorten

Kies voor een overzicht van alle debiteursoorten via het Menu : Algemeen > Setup Wizard > klik op Basisgegevens en vervolgens op Debiteursoorten

Debiteursoorten

 

Gebruiksmogelijkheden :

Aanmaken
Debiteursoorten

Klik boven het overzicht op het tabblad Toevoegen om een nieuwe Debiteursoort toe te voegen.

Er kan gekozen worden om te koppelen aan een reeds bestaande grootboekrekening van het rekeningtype Debiteursoort of voor ‘nieuwe tegenrekening’, hetgeen betekent dat het programma zelf een tegenrekening aanmaakt en deze koppelt.

Wijzigen
Debiteursoort

Klik op het wijzigicoon Editicoon om de Debiteursoort aan te passen. De tegenrekening kan niet meer gewijzigd worden nadat een debiteursoort in gebruik genomen is.

Koppelen
Debiteursoort

Een Debiteursoort wordt gekoppeld aan een Debiteur op de Debiteurkaart (Tabblad Fin/Fiscaal).

 

 Nuttige links

 

Tags Debiteursoort debiteursoort details
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.