Setup Wizard

In de Portal sectie van de Setup-Wizard kunnen de beschikbare
portalfuncties van de administratie ingesteld worden.

Portal instellingen

Asperion is begonnen met de ontwikkeling van portalfuncties die rechtstreeks vanuit de administratie gebruikt kunnen gaan worden. Dit scherm is de plaats in de Setup Wizard waar de Portalfuncties ingesteld kunnen worden.

Bij deze implementatie beschikt de administratie over de mogelijkheid om het elektronisch dossier te koppelen met een cloud opslag provider. Hiermee kan de opslagcapaciteit van documenten in de administratie naar believen sterk uitgebreid worden, zonder dat dit consequenties heeft voor de abonnementskosten.

Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden.

 

Zodra u ingelogd bent in een administratie maak dan de volgende menu selectie

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > en klik op Portal

 

Setupwizard-portal-1

 

Beschikbare links:

Cloud Opslag

 

Tags PortalDesk
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.