Setup Wizard

Administratie beheerders kunnen de Diensten
configureren waar de administratie gebruik van maakt.

De Asperion Diensten

Met de Dienstenfunctie kunnen de Diensten ingesteld worden waar de administratie gebruik van kan maken.
Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden.

 

Zodra u ingelogd bent in een administratie maak dan de volgende menu selectie

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > en klik op Diensten

 

Diensten Menu

 

Klik op een dienst om deze in te stellen.

Er zijn een aantal Diensten zichtbaar, afhankelijk van de beschikbare functionaliteit in de administratie. Sommige diensten kunnen in uw administratie dus niet zichtbaar zijn.

 

Nuttige links :

of terug naar :

 

Tags ocr Diensten iDEAL Prepaid
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.