Setup Wizard

Voor elke gebruiker kan het van toepassing zijnde
wachtwoord beleid ingesteld worden.

Wachtwoordbeleid instellen

Een wachtwoord moet veilig zijn en niet eenvoudig te raden. Een naam van een partner, kind of huisdier zijn door hackers met een 'wachtwoordenkraker' makkelijk te achterhalen. Asperion biedt daarom de mogelijkheid aan beheerders van administraties om zelf het wachtwoordbeleid per individuele gebruiker vast te stellen.

Voor wachtwoorden kunnen alleen bepaalde karakters gebruikt worden en de verplichte samenstelling van een wachtwoord wordt bepaald door het beveiligingsniveau. Er kan ook een geldigheidsduur van een wachtwoord ingesteld worden.

 

Karakters in een wachtwoord

Bij het samenstellen van een wachtwoord kan gebruik gemaakt worden van de volgende karakters:

Letters: alleen letters a-z en A-Z zonder accenten worden geaccepteerd

 

Wachtwoord beveiligings beleid instellen

Menu : Algemeen > Setup Wizard > Toegangsbeheer > Gebruikers > klik op een gebruiker

Deze optie is alleen toegankelijk voor gebruikers met toegang tot de Setup Wizard (Setupwizard gebruiker), hetgeen meestal alleen de beheerder van een administratie is.
In dit scherm kan het wachtwoordbeleid voor de geselecteerde gebruiker ingesteld worden.

 

Toegangsbeheer wachtwoord

Kenmerken beveiligings niveaus

Asperion ondersteunt 4 beveiligingsniveaus. Hoe hoger het niveau, hoe moeilijker een wachtwoord door onbevoegden te achterhalen zal zijn.

 Zeer Laag

Niveau 1 : Wachtwoorden van dit niveau moeten minstens voldoen aan de volgende eisen:

 • Het moet bestaan uit minmaal acht (8) en maximaal zestien (16) karakters
 • Het mag niet gelijk zijn aan de gebruikersnaam
 • Het mag bij verandering niet gelijk zijn aan het laatst gebruikte wachtwoord
 • Het mag niet uit allemaal hetzelfde karakter bestaan

 Laag

Niveau 2 : Wachtwoorden van dit niveau moeten minstens voldoen aan alle eisen van niveau 1 PLUS één van de volgende combinaties:
 • Hoofdletters + Kleine letters OF
 • Hoofdletters + Cijfers OF
 • Hoofdletters + Speciale tekens OF
 • Kleine letter + Cijfers OF
 • Kleine letters + Speciale tekens OF
 • Cijfers + Speciale tekens

 Hoog

 Niveau 3 : Wachtwoorden van dit niveau moeten minstens voldoen aan alle eisen van niveau 1 PLUS één van de volgende combinaties:
 • Hoofdletters + Kleine letters + Cijfers OF
 • Hoofdletters + Kleine letters + Speciale tekens OF
 • Kleine letters + Cijfers + Speciale tekens OF
 • Hoofdletters + Cijfers + Speciale tekens

 Zeer Hoog

 Niveau 4 : Wachtwoorden van dit niveau moeten minstens voldoen aan alle eisen van niveau 1 PLUS de volgende combinatie:
 • Hoofdletters + Kleine letters + Cijfers + Speciale tekens

Geldigheidsduur wachtwoorden

Voor de geldigheidsduur van wachtwoorden kan een periode tussen de 1 en 24 maanden gekozen worden.

Als er 3x maal verkeerd ingelogd wordt (ongeldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord), dan wordt het account geblokkeerd. Er moet dan een nieuw wachtwoord aangevraagd worden.

 

Nog meer zekerheid met 2-factor authenticatie

2-factor of 2-Way Factor authenticatie verhoogt de beveiliging van de toegang tot uw online gegevens. Als 2-Way Factor authenticatie is geactiveerd dan kan er alleen worden ingelogd in de applicatie als er, naast de gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie, ook een extra beveiligingscode wordt ingevoerd die per pushbericht op de smartphone ontvangen wordt.

Lees hier hoe dit ingesteld kan worden.

Terug naar : Setup Wizard

 

Tags wachtwoord Login password wachtwoord beleid
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.