De Setup Wizard

De administratie naar eigen behoefte
inrichten en aanpassen.

Kies via het Menu : Algemeen > Setup Wizard > Administratie

 

Beheer van ondernemingsgegevens en administratie instellingen

Het eerste onderdeel van de SetupWizard betreft de instelling van de basisgegevens van de onderneming en de administratie. Dit zijn de meer algemene instellingen die, nadat ze zijn ingesteld, op dat moment gelden voor de gehele administratie.

setupwizard administratie gegevens

 

 

 

 Klik op een onderdeel en een overzicht verschijnt waarin de diverse parameters ingevoerd en gewijzigd kunnen worden.Klik op de knop  Sluiten  om de Setup Wizard af te sluiten en terug te keren naar de Startpagina.

 

Terug naar : Setup Wizard

Tags Configuratie Instellingen Administratie parameters Basis gegevens Onderneming administratie instellingen
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.