Setup Wizard

Administratie beheerders kunnen de toegangsrechten
voor elke gebruiker individueel instellen.

Toegangsbeheer

De eerste gebruiker van een zelfstandige administratie (type ISM-1 = zelfstandig abonnement) beschikt over alle modules en alle mogelijkheden per module die bij het afgesloten abonnement horen. Deze gebruiker wordt de “Administratiebeheerder” genoemd. Deze gebruiker kan nieuwe gebruikers aanmaken (tot het aantal dat bij het abonnement hoort) en bepalen over welke gebruiksrechten elke andere gebruiker kan beschikken.
Als de administratie wordt beheerd door een Accountant vanaf het dashboard (type ISM-2 of 3 = abonnement via Accountant), dan is de Accountant automatisch de Beheerder van deze administratie.

Administratiebeheerders kunnen de toegangsrechten voor elke gebruiker individueel instellen.
Deze instructies zijn voor gebruikers die toegang hebben tot de Setup Wizard waarmee de instellingen van de administratie aangepast kunnen worden. Om het toegangsbeheer te kunnen regelen moet u ook over Beheerrechten beschikken.

 

Log in in een administratie en maak de volgende menu selectie

Menu : Algemeen  >  SetupWizard > en klik opToegangsbeheer

Bent u Administratiebeheerder, dan ziet u links onderaan (o.a.) de optie Toegangs beheer. Als u deze menuoptie niet ziet, dan beschikt u niet over beheerrechten.

 

Toegangsbeheermenu

Gebruikers beheer

Menu : Algemeen  >  Setup Wizard > Toegangsbeheer > en klik op Gebruikers

Dit geeft het Overzicht Gebruikers scherm.

Overzichtgebruikers 2_700x 166

Het overzicht geeft Alle gebruikers weer die toegang hebben tot de administratie. Er zijn GEEN andere gebruikers die toegang hebben tot deze administratie.

Het tweede TAB blad geeft het Overzicht profiel verbruik.

 

Details van het gebruikersprofiel

Klik op het wijzig icoon (pennetje) achter de naam van een gebruiker. Dit geeft een detailscherm voor de Gebruiker: Sven2 (inlognaam).

Toegangsbeheer details

In de eerste TAB wordt meer informatie over de gebruiker gegeven. Hier kan o.a. het wachtwoord beleid dat voor de gebruiker van toepassing is, instellen.

 

Een Rechten set bepaalt de rechten van een gebruiker

De TAB Rechten toont de rechten waarover de gebruiker beschikt, zowel in de huidige administratie als in eventuele andere administraties die onder het beheer en verantwoordelijkheid van de administratiebeheerder vallen. In dit voorbeeld heeft de gebruiker alleen toegang tot één en dus de huidige administratie.

Gebruikers -rechten
De Administratie Beheerder kan bepalen over welke (gebruiks-) rechten elke gebruiker kan beschikken (binnen de mogelijkheden van het afgesloten abonnement). De Beheerder doet dit door het koppelen van Rechten Sets aan gebruikers.
Met elke module (bijv. Financieel of Facturatie) komen standaard templates (sjablonen) van Rechten Sets mee. Elke Rechtenset bestaat uit een aantal toegestane Operaties. Elke Operatie heeft betrekking op het kunnen uitvoeren van een bepaalde functie binnen een module. Bijvoorbeeld : Debiteuren beheer..

 

Operatie overzicht

DeTAB Operatie overzicht geeft het overzicht van alle operaties afkomstig uit alle rechtensets waarover de gebruiker beschikt, gerangschikt per administratie waar de gebruiker toegang toe heeft.

 Gebruikers -operatieoverzicht

Gebruikers beschikken niet over andere rechten als in dit overzicht wordt weergegeven. Het overzicht is voorzien van een datum en een tijd waarop het werd gemaakt. Met het opdf icoon wordt een pdf rapportage gegenereerd die bewaard en/of afgedrukt kan worden.

 

Nuttige links :

Wachtwoord beleid instellen

Setup Wizard

 

Tags toegang tot administratie wachtwoord beleid Rechten Operatie Rechten set zoek rechten set
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.