Release Note 17 sept 2018

Uitbreiding van de BTW aangifte functies

    • Home
    • -
    • Support
    • -
    • Release 09172018 - BTW aangifte nieuwe functies

Nieuwe BTW flow verder uitgebreid

Zoals u inmiddels weet wordt er voortdurend verder gewerkt aan uitbreidingen en verbeteringen van bestaande functies en modules. Ditmaal betreft het uitbreiding van de functies om BTW aangiften te maken en in te dienen.

Naast de aangifte functie voor ervaren boekhouders is er, met de introductie van de AdmInbox ZZP begin dit jaar, ook een eenvoudiger aangifte functie geintroduceerd, met name voor gebruik door niet-boekhouders en waarbij de aangifte zowel online ingediend als meteen betaald kon worden. Deze nieuwe manier van aangiften maken is destijds in nauwe samenwerking met de Belastingdienst tot stand gekomen.

Voor de gebruikers van de bestaande, uitgebreide BTW aangifte functie zal snel duidelijk zijn dat de nieuwe  manier van aangiften aanmaken sneller en overzichtelijker werken als voorheen waardoor de kans op het maken van fouten verder wordt verkleind. Dat was ook precies de reden voor deze release.

   Ism Belastingdienst Logo

Wat is nieuw?

Nieuw is dat deze aangifte functie verder is uitgebreid met een functie om BTW correcties uit voorgaande perioden automatisch mee te nemen en een nieuwe, eveneens vereenvoudigde suppletie aangifte functie.
De nieuwe aangiftefunctie kan nu ook beschikbaar gemaakt worden voor gebruikers die niet over de AdmInbox ZZP beschikken. Daardoor beschikken deze gebruikers nu eveneens over de nieuwe functie voor de Kleine Ondernemers Regeling,

De aangepaste en nieuwe functies worden op nieuwe online help pagina's verder beschreven.

Nuttige links voor  de gebruikers van de module FINANCIEEL die gebruik gaan maken van de nieuwe aangifte flow:

Nuttige links voor  de gebruikers van de module AdmInbox ZZP: die de meeste schermen van de nieuwe flow al kenden:

 

Wij hopen dat deze uitbreidingen er toe zullen bijdragen dat u nog sneller en efficienter zult kunnen werken!

Met vriendelijke groeten,

De Asperion HelpDesk.

Tags
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.