De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

 

Voordat u verder leest.....
Voor aangiften vanaf januari 2020 is er een nieuwe regeling gekomen. Deze nieuwe regelgeving is ook in Asperion verwerkt. Voor een beschrijving raadpleeg de KOR regeling vanaf 1 januari 2020.

 

Ism Belastingdienst Logo

Rubriek 5d : De Kleine Ondernemers Regeling (KOR) t/m 2019

Kleine ondernemers, die minder dan € 1.883,- aan BTW per jaar zouden moeten afdragen, kunnen aanspraak maken op een vermindering van deze afdracht. Dit wordt de Kleine Ondernemers Regeling genoemd. Let op: niet iedere onderneming heeft hier recht op. Vraag er naar bij de Belastingdienst.

Onder bepaalde fiscale regelgeving is het toegestaan om op de aangifte een bedrag in mindering te brengen: de Kleine Ondernemers Regeling. Het niet goed toepassen van de KOR in een aangifte, aldus de fiscus, leidt er regelmatig toe dat aangiften om die reden worden afgekeurd. Als u er voor kiest om van de regeling gebruik te maken dan zullen de automatisch voorgestelde KOR bedragen de kans verminderen dat dit ook met úw aangifte kan gebeuren.

    

Smal Vs Big

Voordat u de KOR toepast.......
Heeft u btw verlegd of is de btw naar u verlegd? Het KOR adviesbedrag houdt geen rekening met btw verlegd situaties en in- of verkopen buitenland met 0% btw.
Wij adviseren in deze specifieke gevallen om een adviseur en/of de belastingdienst (website) te raadplegen.

De KOR vermindering toepassen

Als de bedragen op de aangifte voldoen aan de financiële grenzen van de KOR dan verschijnt er een driehoekje onderaan het formulier, op de regel van de KOR. Staat het driehoekje er niet, dan kan de vermindering, rekening houdende met de fiscale regels, in deze aangifte niet toegepast worden.

 

 

Tags uw btw aangifte Kleine ondernemers regeling KOR kor - kleine ondernemers regeling
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.