De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

De BTW aangifte versturen

De tweede stap in de BTW aangifte flow is de verzending van de aangifte.

2BTWflow 2 - Versturen

 

 

 3BTWflow 3 - Versturenprogress

 

De verzending duurt normaal gesproken enkele seconden.

 

Op verzending wachten is niet nodig
Het kan soms ook enige tijd duren voordat de verzending voltooid is. Dat kan diverse oorzaken hebben zoals de beschikbaarheid van de site van de Belastingdienst en andere, internet gerelateerde, oorzaken.
U hoeft niet te wachten totdat de verzending is voltooid. Asperion zal de aangifte aanbieden todat de verzending is gerealiseerd.

 

Tags uw btw aangifte
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.