De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

Aanmaken van een BTW suppletie aangifte

Elke BTW plichtige onderneming dient op tijd de BTW aangifte in te dienen. Worden er achteraf in het tijdvak dat reeds is ingediend nog aanpassingen gedaan die betrekking hebben op de BTW dan is er een nieuwe aangifte nodig: de suppletie die de eerdere aangifte(n) vervangt.

Het aanmaken van een suppletie aangifte lijkt op het maken van een "gewone" BTW aangifte. Dit laatste wordt op een aparte instructiepagina uitgelegd. Lees meer.....

Suppletie Dialog

Kenmerken van een suppletie aangifte

Een suppletie aangifte is alleen nodig en wordt alleen maar gemaakt over perioden waarover al een eerdere BTW aangifte is gedaan.
Startpunt voor een suppletie aangifte is daarom een bestaande aangifte of aangiften die geheel zijn afgehandeld.
Verdere kenmerken:

De functionele mogelijkheden en beperkingen worden hoofdzakelijk ingegeven door hetgeen de belastingdienst al dan niet toestaat of kan verwerken. Dit kan van tijd tot tijd veranderen. Asperion zal de software daar zo snel mogelijk op afstemmen. Het verdient altijd aanbeveling om, bij twijfel, de website van de belastingdienst te raadplegen over de laatste ontwikkelingen in regelgeving omtrent BTW aangiften en suppleties.

 

 

Een suppletie aangifte aanmaken

Voor het aanmaken van een suppletie aangifte moet een nieuwe omzetbelasting berekening gestart worden. Ga daarvoor naar het Overzicht Omzetbelastingen. de menukeus hiervoor hangt af van de gebruikte module :

Menu :AdmInbox-ZZP > Belasting > BTW Aangifte (Tab: BTW)

Menu :Module FINANCIEEL > Extra > Omzetbelasting > BTW Aangifte (Tab: BTW)

De Aangifte beheer pagina wordt getoond met een overzicht van aangiften die zijn aangemaakt of ingevoerd in Asperion in het geselecteerde jaar.

Overzicht Aangiften New Flow

Op het scherm worden aangiften en suppleties uit het lopende boekjaar getoond.

Asperion verzamelt nu de BTW bedragen en grondslagen uit de administratie en vult deze in een nieuw aangemaakte suppletie aangifte in. Ook worden de verschillen met de eerdere aangifte berekend en in de aangifte vermeld als  de muisaanwijzer op de bedragen worden gezet.

 

Suppletie Form New Flow

Suppletie Versturen

 

De suppletie aangifte versturen of indienen

 

 

Suppletie Klaar

 

Het aangiftebedrag kan en hoeft pas betaald te worden nadat u de beschikking van de belastingdienst heeft ontvangen.

Er kan nu teruggekeerd worden naar het BTW aangifte overzichtsscherm met de knop BTW aangifte overzicht :

Overzicht Aangiften New Flow

 

Een suppletie aangifte kan pas later betaald worden

Als u de de beschikking heeft ontvangen  dan kan er betaald worden conform de instructies van de beschikking. Deze betaling kan niet rechtstreeks vanuit Asperion verricht worden. Het is wel van belang om na betaling met de knop Klik indien betaald aan te geven dat er betaald is.

 

Jaar suppletie aangifte maken

Asperion maakt het ook mogelijk om een suppletie aangifte over een heel jaar aan te maken en in te dienen. Dit is mogelijk ongeacht het aantal reeds ingediende aangiften over een jaar en ongeacht of aangiften normaal per maand, kwartaal of jaar ingediend worden.
Een jaaraangifte zal dan alle eerdere voor dat jaar ingediende aangiften en/of suppletie aangiften vervangen.
De mogelijkheid hiertoe wordt geboden nadat alle aangiften over alle perioden van een jaar zijn ingediend en de status betaald hebben.

 

 

Tags suppletie zzp uw btw aangifte suppletie controle
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.