De BTW aangifte flow

De BTW aangifte flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

Een BTW correctie uit voorgaande perioden

Het kan voorkomen dat er een factuur geboekt wordt in een periode waarover al een BTW aangifte is gedaan. Die factuur kan vergeten zijn of die factuur kan pas ontvangen zijn nadat de aangifte over die periode al was verstuurd. De BTW op die factuur (of facturen) moet dan uiteraard alsnog aangegeven worden. Dit wordt een BTW correctie uit voorgaande periode(n) genoemd.

Asperion zal bij het aanmaken van elke nieuwe aangifte automatisch detecteren of een BTW correctie uit voorgaande periode(n) nodig is en zal bij het opstellen van de nieuwe aangifte deze bedragen meenemen.

 

Ism Belastingdienst Logo

 Hiervoor heeft zijn twee functies beschikbaar : 

  1. een automatische correctie bij kleine bedragen  
  2. de BTW Suppletie functie voor bedragen boven de € 1.000,00 

De eerste functie moet soms, afhankelijk van het soort administratie, apart aangezet worden. In de AdmInbox-ZZP is dit bijvoorbeeld reeds gebeurd. In andere administraties moet dit door de administratiebeheerder worden aangezet bij de BTW instellingen van de onderneming.

  

Wat zegt de fiscus hierover?
De fiscus staat toe dat een later geboekte factuur of facturen, voorzover het totaal van de te betalen of terug te ontvangen BTW niet de € 1.000 overstijgt, meegenomen kan/kunnen worden in de eerstvolgende BTW aangifte. Wordt de genoemde limiet overstegen, dan moet er over die eerdere periode(n) een suppletie aangifte gedaan worden. Een suppletie aangifte mag op een later tijdstip of zelfs na afloop van een boekjaar gedaan worden. Voor méér informatie en de meest recente regelgeving wordt naar de website van de Belastingdienst verwezen.

 

Hoe wordt de BTW correctie toegepast?

Voor de correctiefunctie hoeft de gebruiker geen aparte handeling te verrichten. Nieuwe mutaties waarop de BTW van toepassing is, geboekt in voorgaande perioden worden met een totaalbedrag van € 1.000 aan BTW, automatisch meegenomen in de eerstvolgende nieuwe aangifte. Als dit het geval is dan zal het bedrag onder rubriek 5a van een onderstreping zijn voorzien.

Door de muisaanwijzer (pointer) op het bedrag bij rubriek 5a te plaatsen, zal de correctie weergegeven worden als volgt : 

 

BTW Correctie Voorgaande Perioden

Een suppletie aangifte als de fiscale limiet wordt overschreden

Wordt de fiscale limiet overschreden dan wordt de gebruiker er op gewezen dat er een suppletie aangifte nodig is. Zo’n aangifte hoeft niet direct gedaan te worden. De fiscus geeft de gebruiker hiervoor veel langer de tijd. Raadpleeg de uitgebreidere uitleg hierover in de online help.

 

 

 

Tags uw btw aangifte correctie voorgaande perioden sleepnet
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.