De BTW aangifte flow

De BTW aangifte- en Opgaaf ICP flow zoals ontwikkeld
in samenwerking met de belastingdienst

De Opgaaf ICP controleren

Zo wordt een Opgaaf ICP in de module AdmInbox-ZZP gemaakt.

Bij het controleren van de BTW aangifte kan het nodig zijn dat ook een bijbehorende Opgaaf ICP gecontroleerd moet worden. Als dat het geval is dan zal Asperion deze Opgaaf ICP automatisch aanmaken op basis van de gemaakte boekingen. Vóórdat deze samen met de BTW aangifte verstuurd wordt zal deze eerst even gecontroleerd moeten worden.

ICP is de afkorting voor Intra Communautaire Prestaties. Dat zijn leveringen van goederen en diensten van uw onderneming aan opdrachtgevers in andere EU landen. De afnemer moet dan wel in het bezit zijn van een BTW nummer.
Als de onderneming dat soort leveringen niet doet, dan is de Opgaaf ICP ook niet van toepassing.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe een Opgaaf ICP gecontroleerd kan worden voordat deze, samen met de BTW aangifte, op de gebruikelijke wijze wordt verstuurd.

ICP logo

Waarom een Opgaaf ICP?
Voor leveringen aan debiteuren in andere EU landen hoeft geen BTW in rekening gebracht te worden. De BTW over die leveringen is 'verlegd', en moet de debiteur dan zelf met hun fiscus afrekenen. Onze eigen fiscus wil geen BTW mislopen en wil dus kunnen controleren of de buitenlandse debiteuren aan de fiscale voorwaarden voldoen. Die controle wordt uitgevoerd aan de hand van de Opgaaf ICP die met de BTW aangifte meegestuurd wordt.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor ICP leveringen?

De belangrijkste fiscale eis is dat de debiteur....

Bij het opstellen van de Opgaaf ICP wordt, aan de hand van het opgegeven BTW nummer van de debiteur (debiteurkaart!) voor zover mogelijk gecontroleerd of aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, en als daar niet aan wordt voldaan dan zal een Opgaaf ICP niet door de fiscus geaccepteerd worden en kan verzending ervan om die reden niet mogelijk zijn.

Er zijn uiteraard nog veel meer randvoorwaarden die de fiscus stelt maar daarvoor verwijzen we naar de site van de belastingdienst.

 

Zo wordt de controle uitgevoerd


De aangifte zou er uit kunnen zien  zoals in de afbeelding rechts.

 

 • Bekijk de regel van rubriek 3b

Het totaal omzetbedrag aan levering van ICP goederen en diensten staat in de BTW aangifte vermeld bij rubriek 3b en is afgeleid uit alle geboekte verkoopfacturen die aan die buitenlandse debiteuren zijn verstuurd. U hoeft en kunt het bedrag daarom niet aanpassen.

Als er dus een bedrag staat vermeld in deze rubriek (zoals in bovenstaand voorbeeld) dan moet er met het indienen van de BTW aangifte een Opgaaf ICP gedaan worden. Het ICP tabblad wordt dan automatisch zichtbaar bovenaan de aangifte.

    

ICP Opgaaf new flow

 
 • Klik op het tabblad Opgaaf ICP

De Opgaaf ICP is een lijst met debiteuren en facturen waarvan het totaal aan omzet overeenkomt met het totaalbedrag zoals vermeld bij rubriek 3b van de BTW aangifte.

Rechts een voorbeeld van een Opgaaf ICP. In de eerste kolom staan de debiteurnamen.
De som van de bedragen voor leveringen en diensten is gelijk aan het bedrag dat op de regel voor rubriek 3B van de BTW aangifte staat.

   ICP Opgaaf Detail

Opgaaf ICP controle functies

Op het scherm van de Opgaaf ICP zijn een aantal controlefuncties beschikbaar. Deze zorgen ervoor dat de Opgaaf ICP conform de fiscale regels wordt opgesteld zodat de kans op acceptatie door de Belastingdienst maximaal is.

 1. Factuurdetails bekijken
  De facturen die aan de Opgaaf ICP ten grondslag liggen kunnen met één muislkik getoond worden. Klik op een debiteurnaam en alle facturen van deze debiteur worden getoond. Zo kan extra gecontroleerd worden of de opgaaf klopt :

  ICP Ogaaf Detail -1
   
 2. BTW nummer controles
  Dit is een autiomatische controle. Als er iets gevonden wordt, dan wordt er een uitroepteken icoon Exclamation getoond.

  • Plaats de muis over het uitroepteken, om een screentip te zien die aangeeft wat er aan de hand is.

  Mogelijke foutsituaties :

  • Een BTW nr ontbreekt bij minstens één debiteur omdat er geen BTW nummer op de debiteurkaart staat.
  • Een BTW nummer komt niet door de controle bij de Europese BTW nr database (VIES/VAT controle).
  • Een BTW nummer is niet van het land waar de debiteur volgens de debiteurenkaart gevestigd is.
  • Eenzelfde BTW nummer is voor verschillende debiteuren gebruikt.
  • Er zijn facturen gedetecteerd die zowel ICP als niet-ICP BTW codes bevatten. Dat mag uiteraard niet.
  • Er zijn facturen gevonden die mogelijk landen betreft die buiten de EU vallen.
   Etc.
    
  Ook een combinatie van deze foutsituaties kan voorkomen. Zorg er voor dat de foutsituatie wordt opgelost om te voorkomen dat de Opgaaf ICP niet verzonden kan worden en/of  dat deze mogelijk zal worden afgekeurd.

 3. Totaalbedrag controle
  De som van de bedragen voor leveringen en diensten moet, voor een geldige opgaaf, gelijk zijn aan het bedrag dat op de regel voor rubriek 3B van de BTW aangifte staat. Dit zal automatisch altijd kloppen maar kan eventueel zelf ook nog gecontroleerd kunnen worden door terug te gaan naar het BTW aangifte scherm (klik bovenaan het scherm op het tabblad BTW aangifte )

 4. BTW correctie voorgaande perioden
  Dit is een controlefunctie van een ander type. Er wordt gecontroleerd of er, sinds indiening van een eerdere BTW aangifte/Opgaaf ICP, wellicht nog nieuwe facturen zijn geboekt in een eerdere periode waardoor die facturen nog niet zijn opgenomen in een BTW aangifte. Als dat het geval is dan kan die factuur (of facturen) alsnog in de huidige aangifte/Opgaaf ICP meegenomen worden.
  Raadpleeg voor een volledige uitleg de functie BTW correctie voorgaande perioden.

 

Versturen Opgaaf ICP

De Opgaaf ICP zal samen met de BTW aangifte op de gebruikelijke wijze via Digipoort naar de belastingdienst verstuurd worden.

Er kan ook voor gekozen worden om de BTW aangifte nogmaals te controleren door terug te keren naar het BTW aangifte formulier door bovenaan het scherm op het tabblad BTW aangifte te klikken.

 

 

Tags ICP uw btw aangifte
Disclaimer:
De voor u beschikbare functies worden bepaald door het type abonnement dat is afgesloten. Sommige hier beschreven functies kunnen voor u dus niet beschikbaar zijn en/of soms iets anders werken dan zoals hier beschreven.

Hoewel bij de totstandkoming van de informatie in dit document de uiterste zorg is betracht en er naar gestreefd is om deze informatie zo compleet en volledig mogelijk te maken en te houden, kan Asperion noch de juistheid, noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen. Asperion wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade in de vorm van gemiste winst of van bedrijfsonderbreking welke het gevolg zou zijn van het gebruik van dit document. Het ontlenen of gebruik van informatie uit dit document geschiedt te allen tijde op eigen risico van de gebruiker. Teksten kunnen, zonder kennisgeving vooraf, veranderd worden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm, op enige wijze, hetzij door middel van druk, fotokopieën, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Asperion

© Copyright - Asperion® en het Asperion logo zijn zowel handelsnaam als geregistreerde handelsmerken van Asperion Software B.V.